• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rekonstrukcija TS 35/10 Veliki Grđevac za prihvat i omogućavanje funkcionalnosti energetskih transformatora sa automatskom regulacijom, k.č.br. 371/2 i 371/3, k.o. Veliki Grđevac- HEP ODS d.o.o. Elektra Bjelovar

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u naselju Veliki Grđevac, na k.č.br. 371/2 i 371/3, k.o. Bjelovar.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15), unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) - „HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje.

  Dokumenti za download
Dodano: 21.02.2017
Dodano: 08. 03. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša