• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Sadnja 100 sadnica hibrida stranih vrsta brzorastućeg drveća Paulownia tomentosa x Paulovnia fortunei k.č.br. 958/2 k.o Bedenik Mario Kolarić

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15) - Područje očuvanja značajno za ptice (POP) - „HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje“.

Lokacija zahvata, prema članku 111. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) nije zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 03.04.2018.
Dodano: 20. 04. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša