• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Sadnja 350 sadnica hibrida stranih vrsta brzorastućeg drveća Paulownia tomentosa x Paulovnia fortunei k.č.br. 2066/1 i 2605/3, k.o Prgomelj Mario Lovrinović

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15) - Područje očuvanja značajno za ptice (POP) - „HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu“.

Lokacija zahvata, prema članku 111. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) nije zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 16.01.2018
Dodano: 19. 02. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša