• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Sekundarne sirovine d.o.o.Batinjani Sakupljanje otpada, druga obrada otpada te oporaba otpada postupkom R12

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije, na temelju članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13), u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada, druge obrade otpada te oporabe otpada postupkom R12, na lokaciji Batinjani 48, Općina Đulovac, na k.č.br. 151/4, 151/3 i 148/4, k.o. Vukovje, po zahtjevu trgovačkog društva Sekundarne sirovine d.o.o. Batinjani 48, 43500 Daruvar, OIB: 97677218741, objavljuje Poziv.

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, za tvrtku Sekundarne sirovine d.o.o. Batinjani 48, 43500 Daruvar, OIB: 97677218741, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13), na uvid u Elaborat  gospodarenja otpadom tvrtke Sekundarne sirovine d.o.o., i to:

- podnositelj   zahtjeva   -   Sekundarne   sirovine   d.o.o.   Batinjani   48,   43500   Daruvar,   OIB: 97677218741,

- vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola – Savo Orozović, Batinjani 48,   43500 Daruvar, OIB: 87689740087,

- jedinica  lokalne  samouprave  na  čijem  se  području  obavlja  djelatnost  iz  dozvole  –  Općina Đulovac, Đurina 132, 43532 Đulovac.

  Dokumenti za download
Dodano: 02. 03. 2016.
Dodano: 02. 03. 2016.
Dodano: 02. 03. 2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša