• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Stambena i pomoćna građevina, k.č.br. 1019/4 i 1019/5, k.o. Štefanje Luka Lamač

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15) - Područje očuvanja značajno za ptice (POP) - „HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu“.

Lokacija zahvata, prema članku 111. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) nije zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 13. 12. 2017.
Dodano: 22. 12. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša