• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Stambena i pomoćna građevina, k.č.br. 298/2, 299/1 i 299/2, k.o. Veliki Zdenci Saša Verić

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu investitora, Saša Verić, Veliki Zdenci, Mate Lovraka 58, OIB: 66756536531, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Stambena i pomoćna građevina, k.č.br. 298/2, 299/1, 299/2, k.o. Veliki Zdenci, donosi, Rješenje.

Planirani zahvat – Stambena i pomoćna građevina, k.č.br. 298/2, 299/1, 299/2, k.o. Veliki Zdenci, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 17. 09. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša