• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Stambena zgrada – obiteljska kuća na k.č.br. 577/2 i 577/3, k.o. Štefanje Mario Novaković

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15) - Područje očuvanja značajnog za ptice (POP) - „HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu“.

Lokacija zahvata, prema članku 111. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) nije zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 17. 05. 2017.
Dodano: 07. 06. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša