• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO)

Strateška procjena utjecaja na okoliš je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa. Strateškom procjenom stvara se osnova za promicanje održivog razvitka kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u strategije, planove i programe pojedinog područja.

Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa. Strateškom procjenom stvara se osnova za promicanje održivog razvitka kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u strategije, planove i programe pojedinog područja.

Provedba postupka strateške procjene strategije, plana i programa na okoliš propisana je Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13,  78/15) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17).

Postupak strateške procjene obvezno se provodi za:

  • strategije, planove i programe uključujući njihove značajne izmjene i dopune koji se donose na državnoj, područnoj (regionalnoj) te na lokalnoj razini  iz područja: poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, energetike, industrije, rudarstva, prometa, elektroničkih komunikacija, turizma, prostornog planiranja, regionalnog razvoja, gospodarenja otpadom i vodnoga gospodarstva kada daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš
  • Strategije, planove i programe uključujući njihove izmjene i dopune čija se provedba financira iz sredstava Europske unije.
  • Strategije, planove i programe za koje se prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode utvrdi da mogu imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu
     

Za strategije, planove i programe za koje se obavezno provodi strateška procjena obavezna je i provedba odgovarajuće ocjene prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša

Postupak strateške procjene se provodi tijekom izrade nacrta prijedloga strategije, plana ili programa prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak donošenja.

U postupku strateške procjene izrađuje se strateška studija. 
Strateška studija je stručna podloga koja se prilaže uz strategiju, plan i program kojom se određuju, opisuju i procjenjuju očekivani značajni učinci na okoliš koje može uzrokovati provedba strategije, plana ili programa i razumne alternative vezano za zaštitu okoliša koje uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat te strategije, plana ili programa.

   Povratak na Zaštitu okoliša