• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Uređenje potoka Jabučeta od ušća u potok Zdelja, na stacionaži 0+000 do uzvodne stacionaže 1+594,1 južno od naselja Jabučeta u Općini Kapela HRVATSKE VODE

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 82. stavka 3., članka 160. stavka 1., članka 161. i 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljuje: INFORMACIJU o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - Uređenje potoka Jabučeta.

Projektom se planira uređenje potoka Jabučeta od ušća u potok Zdelja, na stacionaži 0+000 do uzvodne stacionaže 1+594,1, južno od naselja Jabučeta. Projektirana trasa u potpunosti prati postojeću trasu potoka. Projektom je razmatrana dionica ukupne duljine 1.594,10 m koju je predviđeno urediti u formi otvorenog zemljanog kanala trapeznog poprečnog presjeka, dimenzioniranog temeljem hidrološkog i hidrauličkog proračuna na vode 50 godišnjeg povratnog perioda. Širina uređenog dna kanala iznosi 0,80 m, a nagibi pokosa 1:1,5 i 1:1. Nagibi pokosa prilagođeni su stanju na terenu kako bi se regulirano korito što bolje uklopilo u postojeće stanje, a gabaritima zadovoljilo uvjete tečenja. Niveleta kanala duž navedene dionice položena je u nagibu od 3,38 – 18,39‰ pri kojem brzina u koritu za mjerodavne računske protoke ne prelazi 3,30 m/s. U svrhu osiguranja stabilnosti obala i dna te ublažavanja bujičnog tečenja, izabran je kamen kao građevni materijal za završnu obradu pokosa korita. Na nizvodnoj dionici vodotoka od stac. 0+000,00 do uzvodne stacionže 0+660,00 m, izvodi se obloga kanala. Pokosi trapeznog korita vodotoka oblažu se lomljenim kamenom u betonu C30/37 debljine 40 cm, dok se dno betonira. Gornji dio pokosa se humusira i zatravljuje. Na mjestima prelaza ispod makadamskih puteva i kolnih ulaza izvode se tipski pločasti propusti.

  Dokumenti za download
Dodano: 04. 07. 2019.
Dodano: 04. 07. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša