ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 103 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Obrtničkoj školi Bjelovar za utrošak vlastitih prihoda u periodu od siječnja 2021. godine do listopada 2021. godine Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Obrtničkoj školi Bjelovar za utrošak vlastitih prihoda u iznosu od 118.467,23 kuna. Članak 2. Višak prihoda u periodu od siječnja 2021. godine do listopada 2021. godine Obrtnička škola Bjelovar utrošit će na poboljšanje učeničkog standarda, kupnju opreme, tekuće i investicijsko održavanje opreme, računalnu opremu, uredski materijal i potrepštine i isplatu zaposlenicima koji su obavljali poslove posredovanja za rad učenika shodno zahtjevu Bjelovar, Klasa: 431-02/2101/01, Urbroj: 2103-66-01-21-1 od 26. listopada 2021. godine. Članak 3. Škola će po utošku viška prihoda iz članka 2. o istome obavijestiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje te priložiti dokumentaciju o učinjenim troškovima. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-59 Bjelovar, 03. studenog 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 339. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivanska na sklapanje Ugovora o privremenom korištenju prostora i opreme školsko-sportske dvorane I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Ivanska na sklapanje ugovora br. 6./2021.-ŠSD o privremenom korištenju/najmu prostora i opreme školsko-sportske dvorane sa Nogometnim klubom "Slavija" Severin. II. Prema Uputama za spriječavanje i suzbijanje epidemije bolesti Covid-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022., Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja od 26. kolovoza 2021. godine, dopušteni su treninzi sportskim klubovima u školskim dovranama za sve dobi i kategorije sportaša. Preporučuje se prilikom treninga sportskih klubova održavanje treninga sa stalnim grupama nepromijenjenog sastava. Nisu dopušteni treninzi rekreativaca u školskim dvoranama. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-93 Bjelovar, 19. studenog 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 340. Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko - bilogorske županije ("Županijski glasnik" 7/18 - pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ZA KLJUČAK Točka 1. Zavodu za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije daje se suglasnost za izradu Elaborata pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac. Točka 2. Međusobna prava i obveze u vezi izrade Elaborata pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac, Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije i Općina Hercegovac utvrdit će posebnim Ugovorom. Točka 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 350-01/21-01/22 URBROJ: 2103-09-21-02 Bjelovar, 17. studenog 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=