ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 122 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 6 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 300.000,00 0,00 300.000,00 1,00 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 300.000,00 0,00 300.000,00 1,00 UKUPNO 17.183.907,68 126.423,35 17.310.331,03 1,01 V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU A. Račun Rashoda i izdataka Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 6 3 Rashodi poslovanja 10.745.436,81 -60.916,06 10.684.520,75 0,99 31 Rashodi za zaposlene 3.400.200,00 -24.500,00 3.375.700,00 0,99 311 Plaće (Bruto) 2.898.250,00 -36.000,00 2.862.250,00 0,99 312 Ostali rashodi za zaposlene 165.750,00 17.750,00 183.500,00 1,11 313 Doprinosi na plaće 336.200,00 -6.250,00 329.950,00 0,98 32 Materijalni rashodi 3.805.962,54 -87.226,06 3.718.736,48 0,98 321 Naknade troškova zaposlenima 285.832,00 -1.780,00 284.052,00 0,99 322 Rashodi za materijal i energiju 527.095,00 -2.577,21 524.517,79 1,00 323 Rashodi za usluge 2.613.008,00 -47.670,10 2.565.337,90 0,98 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.450,00 -1.500,00 7.950,00 0,84 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 370.577,54 -33.698,75 336.878,79 0,91 34 Financijski rashodi 24.500,00 8.500,00 33.000,00 1,35 343 Ostali financijski rashodi 24.500,00 8.500,00 33.000,00 1,35 35 Subvencije 310.000,00 0,00 310.000,00 1,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 310.000,00 0,00 310.000,00 1,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.185.124,27 -36.400,00 1.148.724,27 0,97 363 Pomoći unutar općeg proračuna 249.799,27 0,00 249.799,27 1,00 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 935.325,00 -36.400,00 898.925,00 0,96 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 403.000,00 15.100,00 418.100,00 1,04 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 403.000,00 15.100,00 418.100,00 1,04 38 Ostali rashodi 1.616.650,00 63.610,00 1.680.260,00 1,04 381 Tekuće donacije 866.650,00 -29.390,00 837.260,00 0,97 382 Kapitalne donacije 280.000,00 93.000,00 373.000,00 1,33 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 20.000,00 1,00 386 Kapitalne pomoći 450.000,00 0,00 450.000,00 1,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.469.189,43 187.339,41 6.656.528,84 1,03 V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU A. Račun Rashoda i izdataka Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 6 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 679.500,00 15.000,00 694.500,00 1,02 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 435.500,00 0,00 435.500,00 1,00 412 Nematerijalna imovina 244.000,00 15.000,00 259.000,00 1,06

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=