ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 123 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 6 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov. 2.234.756,43 80.668,00 2.315.424,43 1,04 421 Građevinski objekti 2.020.520,43 0,00 2.020.520,43 1,00 422 Postrojenja i oprema 165.054,00 105.050,00 270.104,00 1,64 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 0,33 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.400,00 0,00 1.400,00 1,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 44.782,00 -22.382,00 22.400,00 0,50 45 Rashodi za dodatna ulag. na nefinancijskoj imovini 3.554.933,00 91.671,41 3.646.604,41 1,03 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.524.933,00 91.671,41 3.616.604,41 1,03 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 30.000,00 0,00 30.000,00 1,00 UKUPNO 17.214.626,24 126.423,35 17.341.049,59 1,01 V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU B. Račun financiranja/zaduživanja Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 6 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 0,00 300.000,00 1,00 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 300.000,00 0,00 300.000,00 1,00 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 300.000,00 0,00 300.000,00 1,00 UKUPNO 300.000,00 0,00 300.000,00 1,00 V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU II - POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdataci Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 897.832,54 16.101,94 913.934,48 GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 371.032,54 15.301,94 386.334,48 Program 1001 Javna uprava 229.600,00 14.432,90 244.032,90 Akt. A100001 Redovne aktivnosti Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 158.000,00 14.432,90 172.432,90 32 Materijalni rashodi 158.000,00 9.882,90 167.882,90 323 Rashodi za usluge 111.000,00 11.882,90 122.882,90 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.000,00 -2.000,00 45.000,00 38 Ostali rashodi 0,00 4.550,00 4.550,00 381 Tekuće donacije 0,00 4.550,00 4.550,00 Akt. A100059 Dani Općine Sirač, blagdani i proslave Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 56.600,00 0,00 56.600,00 32 Materijalni rashodi 56.600,00 0,00 56.600,00 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.600,00 0,00 56.600,00 Akt. A100060 Ostale prigodne proslave Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 5.000,00 0,00 5.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=