ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 124 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 5.000,00 Akt. A100069 Savjet mladih Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 10.000,00 0,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 1.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 0,00 9.000,00 Program 1002 Izbori 141.432,54 869,04 142.301,58 Akt. A100003 Lokalni izbori Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 141.432,54 869,04 142.301,58 32 Materijalni rashodi 130.432,54 869,04 131.301,58 322 Rashodi za materijal i energiju 3.600,00 867,79 4.467,79 323 Rashodi za usluge 5.770,00 0,00 5.770,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 121.062,54 1,25 121.063,79 38 Ostali rashodi 11.000,00 0,00 11.000,00 381 Tekuće donacije 11.000,00 0,00 11.000,00 GLAVA 00102 URED NAČELNIKA 520.800,00 -1.000,00 519.800,00 Program 1003 Javna uprava i administracija 520.800,00 -1.000,00 519.800,00 Akt. A100004 Redovan rad Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 484.300,00 7.000,00 491.300,00 31 Rashodi za zaposlene 407.700,00 0,00 407.700,00 311 Plaće (Bruto) 350.000,00 0,00 350.000,00 313 Doprinosi na plaće 57.700,00 0,00 57.700,00 32 Materijalni rashodi 76.600,00 7.000,00 83.600,00 V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU II - POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdataci Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 321 Naknade troškova zaposlenima 14.900,00 0,00 14.900,00 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 20.000,00 323 Rashodi za usluge 9.500,00 1.000,00 10.500,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 0,00 1.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.200,00 6.000,00 37.200,00 Akt. A100005 Proračunska pričuva Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 20.000,00 0,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 20.000,00 Akt. A100088 Općinska prekogranična suradnja Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 16.500,00 -8.000,00 8.500,00 32 Materijalni rashodi 16.500,00 -8.000,00 8.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 7.000,00 -4.000,00 3.000,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.500,00 -2.000,00 4.500,00 GLAVA 00103 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 6.000,00 1.800,00 7.800,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=