ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 125 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 Program 1004 Nacionalne manjine 6.000,00 1.800,00 7.800,00 Akt. A100006 Vijeće češke nacionalne manjine Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3.000,00 0,00 3.000,00 32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 100,00 0,00 100,00 323 Rashodi za usluge 485,00 0,00 485,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200,00 0,00 200,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215,00 0,00 215,00 38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 381 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 2.000,00 Akt. A100007 Vijeće srpske nacionalne manjine Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3.000,00 1.800,00 4.800,00 32 Materijalni rashodi 2.000,00 1.800,00 3.800,00 322 Rashodi za materijal i energiju 50,00 0,00 50,00 323 Rashodi za usluge 200,00 0,00 200,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 250,00 0,00 250,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 1.800,00 3.300,00 38 Ostali rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 381 Tekuće donacije 1.000,00 0,00 1.000,00 RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 16.316.793,70 110.321,41 16.427.115,11 GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 12.472.220,27 974,41 12.473.194,68 Program 1005 Javna uprava i administracija 1.555.412,00 63.838,00 1.619.250,00 Akt. A100008 Administrativno, tehničko i stručno osoblje Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 861.230,00 -19.300,00 841.930,00 31 Rashodi za zaposlene 835.250,00 -19.750,00 815.500,00 311 Plaće (Bruto) 607.000,00 0,00 607.000,00 V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU II - POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdataci Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 312 Ostali rashodi za zaposlene 128.250,00 -19.750,00 108.500,00 313 Doprinosi na plaće 100.000,00 0,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 25.980,00 450,00 26.430,00 321 Naknade troškova zaposlenima 25.980,00 450,00 26.430,00 Akt. A100010 Zajednički troškovi službi Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 389.900,00 43.500,00 433.400,00 32 Materijalni rashodi 365.400,00 43.500,00 408.900,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 15.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 32.000,00 0,00 32.000,00 323 Rashodi za usluge 299.400,00 42.000,00 341.400,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 1.500,00 20.500,00 34 Financijski rashodi 24.500,00 0,00 24.500,00 343 Ostali financijski rashodi 24.500,00 0,00 24.500,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=