ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 126 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 Akt. A100011 Otplata kredita Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 0,00 8.500,00 8.500,00 34 Financijski rashodi 0,00 8.500,00 8.500,00 343 Ostali financijski rashodi 0,00 8.500,00 8.500,00 Akt. A100012 Nabava opreme Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 163.382,00 70.918,00 234.300,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 143.382,00 70.918,00 214.300,00 422 Postrojenja i oprema 108.000,00 95.300,00 203.300,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 32.382,00 -22.382,00 10.000,00 Akt. A100044 Javni radovi - Revitalizacija javnih površina Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 140.900,00 -39.780,00 101.120,00 31 Rashodi za zaposlene 133.500,00 -42.250,00 91.250,00 311 Plaće (Bruto) 115.000,00 -36.000,00 79.000,00 313 Doprinosi na plaće 18.500,00 -6.250,00 12.250,00 32 Materijalni rashodi 7.400,00 2.470,00 9.870,00 321 Naknade troškova zaposlenima 7.000,00 1.770,00 8.770,00 322 Rashodi za materijal i energiju 400,00 700,00 1.100,00 Program 1006 Upravljanje imovinom 4.654.897,00 118.661,41 4.773.558,41 Akt. A100086 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 477.722,25 0,00 477.722,25 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.054,00 0,00 12.054,00 422 Postrojenja i oprema 12.054,00 0,00 12.054,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 465.668,25 0,00 465.668,25 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 465.668,25 0,00 465.668,25 Akt. A100100 Tekuće i investicijsko i uređenje (bivša) škola Pakrani Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 20.000,00 0,00 20.000,00 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU II - POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdataci Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 0,00 20.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 0,00 20.000,00 Akt. A100107 Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 505.000,00 80.000,00 585.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 505.000,00 80.000,00 585.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 505.000,00 80.000,00 585.000,00 Akt. K100014 Dodatna ulaganja na objektima

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=