ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 128 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 293.010,00 26.990,00 320.000,00 32 Materijalni rashodi 293.010,00 26.990,00 320.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 110.010,00 2.990,00 113.000,00 323 Rashodi za usluge 180.500,00 24.000,00 204.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 0,00 2.500,00 Program 1007 Javne potrebe u školstvu 612.405,00 45.150,00 657.555,00 Akt. A100018 Predškolsko obrazovanje Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 557.605,00 3.600,00 561.205,00 32 Materijalni rashodi 26.000,00 0,00 26.000,00 323 Rashodi za usluge 19.500,00 0,00 19.500,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.500,00 0,00 6.500,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 531.605,00 3.600,00 535.205,00 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 531.605,00 3.600,00 535.205,00 Akt. A100019 Osnovnoškolsko obrazovanje Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 3.800,00 15.000,00 18.800,00 32 Materijalni rashodi 800,00 0,00 800,00 322 Rashodi za materijal i energiju 800,00 0,00 800,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.000,00 0,00 3.000,00 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 3.000,00 0,00 3.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 15.000,00 15.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 15.000,00 15.000,00 Akt. A100020 Srednjoškolsko i ostalo obrazovanje Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 51.000,00 0,00 51.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 51.000,00 0,00 51.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 51.000,00 0,00 51.000,00 Akt. A100156 Sufinanciranje školskog pribora Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 0,00 26.550,00 26.550,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 26.550,00 26.550,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 26.550,00 26.550,00 Program 1008 Socijalna skrb 487.000,00 -51.450,00 435.550,00 Akt. A100021 Novčana pomoć Funkcija: 1060 Stanovanje 28.000,00 0,00 28.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 28.000,00 0,00 28.000,00 V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU II - POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdataci Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.000,00 0,00 28.000,00 Akt. A100022 Naknada za troškove stanovanja Funkcija: 1060 Stanovanje 10.000,00 0,00 10.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 0,00 10.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=