ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 131 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU II - POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdataci Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 382 Kapitalne donacije 30.000,00 15.000,00 45.000,00 Akt. A100034 Financiranje političkih stranaka Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 15.200,00 0,00 15.200,00 38 Ostali rashodi 15.200,00 0,00 15.200,00 381 Tekuće donacije 15.200,00 0,00 15.200,00 Akt. A100035 Redovna djelatnost udruga Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 118.000,00 52.510,00 170.510,00 38 Ostali rashodi 118.000,00 52.510,00 170.510,00 381 Tekuće donacije 118.000,00 4.510,00 122.510,00 382 Kapitalne donacije 0,00 48.000,00 48.000,00 Akt. A100085 Proračunski korisnici drugog proračuna Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 0,00 10.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 10.000,00 0,00 10.000,00 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 10.000,00 0,00 10.000,00 Akt. A100122 Wifi4EU Funkcija: 0460 Komunikacije 21.600,00 0,00 21.600,00 32 Materijalni rashodi 21.600,00 0,00 21.600,00 323 Rashodi za usluge 21.600,00 0,00 21.600,00 Program 1012 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 735.000,00 30.000,00 765.000,00 Akt. A100036 Vatrogasna zajednica Općine Sirač Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 230.000,00 30.000,00 260.000,00 38 Ostali rashodi 230.000,00 30.000,00 260.000,00 381 Tekuće donacije 230.000,00 0,00 230.000,00 382 Kapitalne donacije 0,00 30.000,00 30.000,00 Akt. A100037 Javna vatrogasna postaja Grada Daruvara Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 443.000,00 0,00 443.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 443.000,00 0,00 443.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 229.000,00 0,00 229.000,00 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 214.000,00 0,00 214.000,00 Akt. A100038 Civilna zaštita Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike 50.000,00 0,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 30.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 0,00 20.000,00 Akt. A100039 Hrvatska gorska služba spašavanja Funkcija: 0220 Civilna obrana 12.000,00 0,00 12.000,00 38 Ostali rashodi 12.000,00 0,00 12.000,00 381 Tekuće donacije 12.000,00 0,00 12.000,00 Program 1013 Jačanje gospodarstva 303.720,00 0,00 303.720,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=