ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 133 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2021. GODINU II - POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdataci Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Pozicija 2021.g smanjenje 2021.g 5/3 1 2 3 4 5 Program 1021 Program Zaželi - učim, radim, pomažem 2.467.202,00 37.500,00 2.504.702,00 Akt. A100093 Zapošljavanje i obrazovanje žena Funkcija: 1020 Starost 2.169.702,00 37.500,00 2.207.202,00 31 Rashodi za zaposlene 1.953.750,00 37.500,00 1.991.250,00 311 Plaće (Bruto) 1.766.250,00 0,00 1.766.250,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 37.500,00 37.500,00 75.000,00 313 Doprinosi na plaće 150.000,00 0,00 150.000,00 32 Materijalni rashodi 215.952,00 0,00 215.952,00 321 Naknade troškova zaposlenima 215.952,00 0,00 215.952,00 Akt. A100094 Promidžba i vidljivost Funkcija: 1020 Starost 61.500,00 0,00 61.500,00 32 Materijalni rashodi 61.500,00 0,00 61.500,00 323 Rashodi za usluge 61.500,00 0,00 61.500,00 Akt. A100095 Upravljanje projektom i administracija Funkcija: 1020 Starost 236.000,00 0,00 236.000,00 31 Rashodi za zaposlene 70.000,00 0,00 70.000,00 311 Plaće (Bruto) 60.000,00 0,00 60.000,00 313 Doprinosi na plaće 10.000,00 0,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi 166.000,00 0,00 166.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 90.000,00 0,00 90.000,00 323 Rashodi za usluge 69.000,00 0,00 69.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 7.000,00 Program 1024 Javna ustanova KOMUS SIRAČ 350.000,00 -30.000,00 320.000,00 Akt. A100136 Sufinanciranje ustanove KOMUS Sirač Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 350.000,00 -30.000,00 320.000,00 38 Ostali rashodi 350.000,00 -30.000,00 320.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 -30.000,00 70.000,00 382 Kapitalne donacije 250.000,00 0,00 250.000,00 GLAVA 00202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 2.132.273,43 0,00 2.132.273,43 Program 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture 2.121.520,43 0,00 2.121.520,43 Akt. A100120 Sanacija nogostupa u Kipu Funkcija: 0451 Cestovni promet 870.000,00 0,00 870.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 870.000,00 0,00 870.000,00 421 Građevinski objekti 870.000,00 0,00 870.000,00 Akt. K100052 Izgradnja plinovoda Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 150.000,00 0,00 150.000,00 38 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00 386 Kapitalne pomoći 150.000,00 0,00 150.000,00 Akt. K100053 Izgradnja kanalizacije Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 150.000,00 0,00 150.000,00 38 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00 386 Kapitalne pomoći 150.000,00 0,00 150.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=