ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 140 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Bilješke uz V. Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu Izmjene i dopune Proračuna mogu se vršiti tijekom cijele proračunske godine u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda i primitaka i izvršavanja rashoda i izdataka, a prema odredbama članka 43. Zakona o proračunu kako bi se osiguralo financiranje poslova, funkcija i programa Općine. Zakonom o Proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) člankom 7., 39. i 43. omogućeno je uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna proračuna, ako se tijekom godine zbog izvanrednih prilika i potreba, povećavaju izdaci ili umanjuju prihodi i primici. OPĆI DIO PRORAČUNA Prihodi i primici Prihodi i primici povećavaju se za 126.423,35 kuna te sada iznose 17.310.331,03 kn. U skupini konta 61 Prihodi od poreza povećani su za 41.400,00 kn a odnose se na Porez i prirez na dohodak (611) koji iznose 5.342.005,64 kune. U skupini konta 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna smanjene su pomoći iz proračuna (633) za 7.253,56 kuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (634) za 30.550,00 kuna te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) u iznosu od 10.000,00 kn. Skupina konta 64 je povećana za 2.530,00 kn odnosi se na Prihode od financijske imovine (641) koje smo ostvarili tijekom 2021.g. Skupina konta 65 povećana je za 85.500,00 kn u prihodima po posebnim propisima (652) koji se odnose na šumski doprinos i prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i dr. te prihode od komunalnog doprinosa i naknade (653) u iznosu od 80.000,00 kuna. Skupina konta 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjuju se za 2.750,00 kuna. Skupina konta 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi se smanjuju za 5.000,00 kuna. Skupina konta 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine se povećavaju za 48.000,00 kuna. Skupina konta 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine povećana je za 4.546,91 kn a odnosi se na prihode od prodaje postrojenja i opreme(722). Rashodi i izdaci Rashodi i izdaci povećavaju se za 126.423,35 kuna te sada iznose 17.341.049,59 kn. Skupina konta 31 Rashodi za zaposlene je smanjena za 24.500,00 kuna a odnosi se na plaće i doprinose na plaću radnicima zaposlenim u Javnim radovima. Skupina konta 32 Materijalni rashodi su smanjeni za 87.226,06 kuna a odnose se na smanjenje: - Naknade troškova zaposlenim (321) u iznosu 1.780,00 kn, - Rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 2.577,21 kunu, - Rashodi za usluge (323) u iznosu 47.670,10 kuna, - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 1.500,00 kuna i - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu od 33.698,75 kuna. Skupina konta 34 Financijski rashodi povećana je za 8.500,00 kuna. Skupina konta 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države smanjena je za 36.400,00 kuna a odnosi se na Pomoći korisnicima drugog proračuna (366). Skupina konta 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade je povećana za 15.100,00 kuna. Skupina konta 38 Ostali rashodi je povećana za 63.610,00 kuna a odnosi se na Tekuće donacije (381) koje su smanjene za 24.390,00 kuna, Kapitalne donacije (382) koje su povećane za 78.000,00 kuna. Skupina konta 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine su povećani za 15.000,00 kuna. Skupina konta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 80.668,00 kuna a odnose se na: - povećanje Postrojenja i opreme (422) za 105.050,00 kuna - smanjenje Knjiga i umjetničkih djela (424) za 2.000,00 kuna - smanjenje Nematerijalne proizvedene imovine (426) u iznosu od 22.382,00 kuna. Skupina konta 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su povećana za 91.671,41 kunu a odnosi se na Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451). POSEBNI DIO PRORAČUNA U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su prema programima, aktivnostima, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja gdje je vidljivo svako povećanje ili smanjenje rashoda i izdatka kako slijedi: 1.PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE Program 1001 Javna uprava povećava se u iznosu od 14.432,90 kuna a odnosi se na: - A100001 Redovne aktivnosti - Elektronski mediji - Donacije vijećnicima Program 1002 Izbori povećava se u iznosu od 869,04 kune a odnosi se na:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=