ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 141 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK - Aktivnost A100003 Lokalni izbori koja je povećana zbog troškova održavanja izbora a samo dio je sufinanciran od strane Županije. GLAVA 00102 URED NAČELNIKA Program 1003 Javna uprava i administracija smanjuje se u iznosu od 1.000,00 kuna a odnosi se na: - A100004 Redovan rad je povećan za 7.000,00 kuna. - A100088 Općinska prekogranična suradnja je smanjena za 8.000,00 kuna GLAVA 00103 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA Program 1004 Nacionalne manjine povećava se u iznosu od 1.800,00 kuna a odnosi se na: - A100007 Vijeće srpske nacionalne manjine je povećano za 1.800,00 kuna. GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Program 1005 Javna uprava i administracija povećava se u iznosu od 63.838,00 kuna a odnosi se na: - A100008 Administrativno, tehničko i stručno osoblje smanjenje za 19.750,00 kn - A100010 Zajednički troškovi službi povećavaju se za 43.500,00 kn za usluge telefona, objave natječaja i javnih poziva i intelektualne usluge. Intelektualne usluge se odnose na izradu Turističko urbanističkog elaborata Općine (Sadržaj elaborata će biti izrađen sa naglaskom na turistifikaciju prostora Općine, sa prijedlozima novih kulturnih događanja i atrakcija ili njihove dopune, sa smjernica za idejne projekte regionalne i prekogranične suradnje te povećanja vidljivosti Općine Sirač u regiji.) - A100011 Otplata kredita do sada nije bila planirana a odnosi se na troškove realizacije odobrenog minusa u iznosu od 8.50,00 kuna. - A100012 Nabava opreme je povećana za 70.918,00 kuna zbog nabave elektronskih meta za streljanu. - A100044 Javni radovi je smanjena za 39.780,00 jer je bila previše planirana a završena je početkom 11 mjeseca. Program 1006 Upravljanje imovinom se povećava za 118.661,41 kn a odnosi se na: - A100107 Zgrada općine – tekuće i investicijsko uređenje se povećava za 80.000,00 kuna zbog uređenja ureda koji su dotrajali (ispucali zidovi, oštećeni plafoni i dr.), uređenja arhive i vijećnice. - K100119 Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip se povećava za 11.671,41 kn zbog toga što su se povećali građevinski troškovi. - T100013 Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme je povećano za 26.990,00 kuna zbog tekućih potreba. Program 1007 Javne potrebe u školstvu povećan je za 45.150 kuna te sada iznosi 657.555,00 kuna. - A100018 Predškolsko obrazovanje je povećano za 3.600,00 kuna a odnosi se na usluge logopeda. - A100019 Osnovno školsko obrazovanje je povećano za 15.000,00 kuna ulaganja u pomoćni zgradu uz školu (ugradnja stolarije). - A100156 Sufinanciranje školskog pribora do sada nije bila planirana a ove godine je isplaćena učenicima Osnovne škole Sirač u iznosu od 26.550,00 kuna. Program 1008 Socijalne skrbi je smanjen za 51.450,00 kuna a odnosi se na sljedeće aktivnosti: - A100021 Novčane pomoći su smanjenje za 12.450,00 kuna jer je do sada izvršeno samo 1.800,00 kuna od planiranih 73.000,00 kuna. - A100066 Financiranje i sufinanciranje toplog obroka učenicima je smanjena za 40.000,00 kuna jer je do sada od ukupno planiranih 130.000,00 kuna izvršeno 31.555,00 kuna. Program 1009 Promicanje kulture smanjen je za 284.985,00 kuna zbog toga što nisu održani Dani šljiva (Covid 19). Smanjena je aktivnost Spomenik kulture Stari grad za 10.000,00 kn jer se neće realizirati u ovoj godini. Program 1011 Razvoj civilnog društva je povećan za 62.510,00 kuna a odnosi se na sljedeće aktivnosti: - A100033 Pomoć vjerskim zajednicama je povećana za 10.000,00 kn na temelju zamolbe rimokatoličke crkve za sanaciju vodovoda, kanalizacije i sanitarnog čvora u župnoj kući. - A100035 Redovna djelatnost udruga je povećana za 52.510,00 kuna. Program 1012 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja je povećan za 30.000,00 kuna te sadaiznosi 765.000,00 kuna. - A100036 Vatrogasna zajednica Općine Sirač je povećana za 30.000,00 kn. za troškove uređenja Vatrogasnog doma. Program 1019 Zaštita okoliša povećana je za 9.750,00 kuna te sada iznosi 75.549,27 kuna. - K100067 Nabava opreme za zaštitu okoliša je povećana zbog nabave spremnika za otpad. Program 1021 Zaželi – učim, radim, pomažem povećana je za 37.500,00 kuna te sada iznosi 2.504.702,00 kuna. - A100093 Zapošljavanje i obrazovanje žena je povećana za 37.500,00 kn zbog isplate Božićnica.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=