ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 143 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Rekonstrukcija doma Kip obuhvaća: - grubo i fino žbukanje unutarnjih zidova i stropova - izrada glazure na zidovima - postavljanje toplinske izolacije - postavljanje unutarnje stolarije - postavljanje podnih pločica - bojanje zidova - postavljanje ograde na stepeništu - postavljanje sanitarne opreme - postavljanje i uvođenje električnih instalacija i električne opreme - uređenje parkinga uz dom Rok završetka radova 2021.g Zgrada Općine - tekuće i investicijsko Plan Novi plan Smanjenje Izvor uređenje (R786, 806, 807) 2021.g 2021.g /povećanje financiranja Ukupna vrijednost investicije 505.000,00 585.000,00 80.000,00 / Planirana sredstva u 2021.g 505.000,00 585.000,00 80.000,00 / Građevinski radovi Arhive 0,00 89.603,34 79.603,34 Opći prihodi 125.000,00 55.396,66 69.603,34 Pomoći državnog proračuna Nadzor Arhive 10.000,00 10.000,00 0,00 Građevinski radovi Vijećnice 250.000,00 224.603,34 -25.396,66 Opći prihodi 0,00 55.396,66 55.396,66 Pomoći državnog proračuna Uređenje ureda 20.000,00 50.000,00 30.000,00 Opći prihodi 20.000,00 20.000,00 0,00 Pomoći- kompenzac. mjere 80.000,00 80.000,00 0,00 Prihodi od prodaje nefinanc. imovine Planirani radovi na arhivi i vijećnici su prošli na natječaju. Uređenje ureda na desnoj strani općine koji nisu obnavljani su nakon nedavnih potresa još više oštećeni te se moraju renovirati. Članak 3. Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku” i na internet stranici Općine Sirač. KLASA: 363-05/20-01/2 URBROJ: 2111/04-01-20-7 Sirač, 11.11.2021.g PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Branimir Miler, oec., v. r. 121. Temeljem članka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 32/20, 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 11.11.2021. godine, donijelo je II. IZMJENE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2021. godinu Članak 1. Ovim Programom određuje se održavanje objekata komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Sirač za komunalne djelatnosti: 1. održavanje nerazvrstanih cesta 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 4. održavanje javnih zelenih površina 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 6. održavanje groblja

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=