ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 145 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Potrebna sredstva osigurati će se iz Proračuna Općine Sirač kroz opće prihode i primitke i komunalnu naknadu. 5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 180.000,00 kn Rb. Opis Poz. Plan Novi plan Smanjen/ rashoda 2021.g 2021.g povećanje 5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 240.000,00 180.000,00 -60.000,00 5.1. usluge tekućeg i investic. održavanja javne rasvjete 767 90.000,00 30.000,00 -60.000,00 5.2. električna energija javne rasvjete 777 130.000,00 130.000,00 0,00 5.3. božićno i novogodišnje ukrašavanje 776 20.000,00 20.000,00 0,00 6. ODRŽAVANJE GROBLJA 5.000,00 kn Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja od 2021.g prenose se na ustanovu Komus Sirač koja je po zakonu dužna financirati se iz naknade za održavanje groblja. Smanjeno je planiranih 50.000,00 kn na 5.000,00 kuna u slučaju izvanrednih i neplaniranih troškova. Potrebna sredstva osigurati će se iz Proračuna Općine Sirač od komunalne naknade. Članak 3. Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i internet stranici Općine Sirač. KLASA: 363-05/20-01/1 URBROJ: 2111/04-01-20-3 Sirač, 11.11.2021.g PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Branimir Miler, oec., v. r. Rb. Opis Plan 2021.g Novi plan 2021.g Smanjen/povećanje 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 513.300,00 710.047,00 196.747,00 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 30.000,00 39.600,00 9.600,00 3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 236.000,00 271.000,00 35.000,00 4. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE 400.000,00 396.800,00 -3.200,00 5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 240.000,00 180.000,00 -60.000,00 6. ODRŽAVANJE GROBLJA 55.000,00 5.000,00 -50.000,00 UKUPNO 1.474.300,00 1.602.447,00 128.147,00 122. Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19), članka 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu (Narodne novine, broj 71/10) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 11.11.2021. godine, donijelo je: I.IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2021. godinu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=