ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 147 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK 123. Temeljem članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 81/15-pročišćeni tekst, 94/17) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 7. sjednici održanoj dana 11. studenog 2021. godine donosi ODLUKU o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač Članak 1. Temeljem provedenog javnog natječaja, zemljište označeno kao k.č.br. 2298/1, šuma, upisano u zk.ul.br. 2638 k.o. Sirač, površine 465 m2, prodaje se Mirjani Krajcer, Sirač, Tomislavova 90, OIB: 62427839957, po cijeni od 850,00 kuna. Članak 2. Temeljem provedenog javnog natječaja, zemljište označeno kao k.č.br. 2298/2, šuma, upisano u zk.ul. br. 2638 k.o. Sirač, površine 989 m2, prodaje se Zdenki Hala, Kip, Kip 6A, OIB: 22304658571, po cijeni od 1.700,00 kuna. Članak 3. Temeljem provedenog javnog natječaja, zemljište označeno kao k.č.br. 2299/1, šuma, upisano u zk.ul. br. 2641 k.o. Sirač, površine 34 m2, prodaje se Mirjani Krajcer, Sirač, Tomislavova 90, OIB: 62427839957, po cijeni od 120,00 kuna. Članak 4. Temeljem provedenog javnog natječaja, zemljište označeno kao k.č.br. 2299/2, šuma, upisano u zk.ul. br. 2641 k.o. Sirač, površine 710 m2 prodaje se Zdenki Hala, Kip, Kip 6A, OIB: 22304658571, po cijeni od 1.350,00 kuna. Članak 5. Ugovor o kupoprodaji sklopit će se u roku trideset dana od dana dostave ove Odluke o izboru najpovoljnije ponude ponuditeljima. Članak 6. Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj dužan je uplatiti na račun Općine Sirač jednokratno u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije. OBRAZLOŽENJE Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Sirač o prodaji zemljišta (Županijski glasnik Bjelovarskobilogorske županije, broj 3/21), Načelnik Općine Sirač objavio je, 19. kolovoza 2021. godine, u javnom glasilu 043 Bjelovarsko-bilogorski vjesnik, na službenoj stranici i oglasnoj ploči Općine Sirač, javni natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač. Predmet natječaja je zemljište označeno kao: a) k.č.br. 2298/1, šuma, upisano u zk.ul.br. 2638 k.o. Sirač, površine 465 m2 b) k.č.br. 2298/2, šuma, upisano u zk.ul.br. 2638 k.o. Sirač, površine 989 m2 c) k.č.br. 2299/1, šuma, upisano u zk.ul.br. 2641 k.o. Sirač, površine 34 m2 d) k.č.br. 2299/2, šuma, upisano u zk.ul.br. 2641 k.o. Sirač, površine 710 m2 Na raspisani natječaj pravovremeno su pristigle četiri ponude i to: 1. Ponuda Zdenke Hala iz Kipa, Kip 6A, pristigla 31.08.2021. godine u 14:15 sati, osobno, pod brojem 2815, 2. Ponuda Silvia Šepla, iz Daruvara, Dubravka 34, pristigla 14.09.2021. godine u 8:40 sati, osobno, pod brojem 3005, 3. Ponuda Mirjane Krajcer, iz Sirača, Tomislavova 90, pristigla 14.09.2021. godine u 11:14 sati, osobno, pod brojem 3008, 4. Ponuda Davora Novaka, iz Sirača, Nikole Šubića Zrinskog 36, pristigla 15.09.2021. godine, osobno, pod brojem 3022. Analizom pristiglih ponuda, utvrđeno je kako se ponuda Zdenke Hala odnosi na zemljište pod b) i d); ponuda Silvia Šepla na zemljište pod a), b), c) i d); ponuda Mirjane Krajcer na zemljište pod a) i c); te ponuda Davora Novaka na zemljište pod a), b), c) i d). Sve ponude ispunjavaju natječajne uvijete. Ponuđene cijene nisu niže od utvrđene početne cijene za pojedino zemljište. Nakon primjene kriterija odabira najpovoljnije ponude, ponude su rangirane na sljedeći način: a) zemljište označeno kao k.č.br. 2298/1, šuma, upisano u zk.ul.br. 2638 k.o. Sirač, površine 465 m2 1. Mirjana Krajcer, Sirač, Tomislavova 90 2. Davor Novak, Sirač, Nikole Šubića Zrinskog 36 3. Silvio Šepl, Daruvar, Dubravka 34 b) zemljište označeno kao k.č.br. 2298/2, šuma, upisano u zk.ul.br. 2638 k.o. Sirač, površine 989 m2 1. Zdenka Hala, Kip 6A 2. Davor Novak, Sirač, Nikole Šubića Zrinskog 36 3. Silvio Šepl, Daruvar, Dubravka 34 c) zemljište označeno kao k.č.br. 2299/1, šuma, upisano u zk.ul.br. 2641 k.o. Sirač, površine 34 m2 1. Mirjana Krajcer, Sirač, Tomislavova 90

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=