ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 148 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 2. Silvio Šepl, Daruvar, Dubravka 34 3. Davor Novak, Sirač, Nikole Šubića Zrinskog 36 d) zemljište označeno kao k.č.br. 2299/2, šuma, upisano u zk.ul.br. 2641 k.o. Sirač, površine 710 m2 1. Zdenka Hala, Kip 6A 2. Davor Novak, Sirač, Nikole Šubića Zrinskog 36 3. Silvio Šepl, Daruvar, Dubravka 34 Ponude Mirjane Krajcer i Zdenke Hala, pristigle su u natječajnom roku, prihvatljive su i izrađene u skladu s javnim natječajem, te imaju najvišu ponuđenu cijenu za određeno pojedino zemljište. Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci ove Odluke. Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. Tužba se podnosi Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički. KLASA: 940-01/19-01/5 URBROJ: 2111/04-01-21-17 Sirač, 11.11.2021. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Branimir Miler, oec., v. r. 124. Temeljem članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 81/15-pročišćeni tekst, 94/17) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 7. sjednici održanoj dana 11. studenog 2021. godine donosi ODLUKU o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač Članak 1. Temeljem provedenog javnog natječaja, zemljište označeno kao k.č.br. 10/3, oranica, upisano u zk.ul. br. 433 k.o. Doljani, površine 5668 m2, prodaje se Davoru Novaku iz Sirača, Nikole Šubića Zrinskog, OIB: 18786629821. Članak 2. Ugovor o kupoprodaji sklopit će se u roku trideset dana od dana dostave ove Odluke o izboru najpovoljnije ponude ponuditeljima. Članak 3. Nekretnina se prodaje po ukupnoj cijeni od 8.000,00 kn. Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj dužan je uplatiti na račun Općine Sirač jednokratno u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije. OBRAZLOŽENJE Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Sirač o prodaji zemljišta (Županijski glasnik Bjelovarskobilogorske županije, broj 3/21), Načelnik Općine Sirač objavio je, 19. kolovoza 2021. godine, u javnom glasilu 043 Bjelovarsko-bilogorski vjesnik, na službenoj stranici i oglasnoj ploči Općine Sirač, javni natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač. Predmet natječaja je zemljište označeno kao k.č.br. 10/3, oranica, upisano u zk.ul.br. 433 k.o. Doljani, površine 5668 m2. Na raspisani natječaj pravovremeno su pristigle tri ponude i to: 1. Ponuda Ivice Zemana iz Doljana, Rujanskih žrtava 29, Daruvar, pristigla 31.08.2021. godine u 12:30 sati, osobno, pod brojem 2814, 2. Ponuda Silvia Šepla, iz Daruvara, Dubravka 34, pristigla 14.09.2021. godine u 8:40 sati, osobno, pod brojem 3004, 3. Ponuda Davora Novaka, iz Sirača, Nikole Šubića Zrinskog 36, pristigla 15.09.2021. godine, osobno, pod brojem 3021. Analizom pristiglih ponuda, utvrđeno je kako se iste odnose na zemljište koje je premet natječaja, te da ispunjavaju sve natječajne uvijete. Ponuđene cijene nisu niže od utvrđene početne cijene. Nakon primjene kriterija odabira najpovoljnije ponude, ponude su rangirane na sljedeći način: 1. Davor Novak, Sirač, Nikole Šubića Zrinskog 36 2. Silvio Šepl, Daruvar, Dubravka 34 3. Ivica Zeman, Doljani, Rujanskih žrtava 29, Daruvar Ponuda Davor Novak, Sirač, Nikole Šubića Zrinskog 36, OIB: 18786629821, pristigla je u natječajnom roku, prihvatljiva je ponuda izrađena u skladu s Javnim natječajem, te ima najvišu ponuđenu cijenu. Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci ove Odluke. Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=