ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 149 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Tužba se podnosi Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički. KLASA: 940-01/19-01/4 URBROJ: 2111/04-01-21-14 Sirač, 11.11.2021. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Branimir Miler, oec., v. r. 125. Temeljem članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 81/15-pročišćeni tekst, 94/17) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 7. sjednici održanoj 11. studenog 2021. godine donosi ODLUKU o poništenju javnog natječaja Članak 1. Poništava se Natječaj za prodaju komorne sušare od 06. kolovoza 2021. godine, KLASA: 406-03/17-01/1, URBROJ: 2111/04-02-21-35. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se Županijskom glasniku. OBRAZLOŽENJE Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Sirač o prodaji komorne sušare (Županijski glasnik Bjelovarskobilogorske županije, broj 6/20) Načelnik Općine Sirač raspisao je javni natječaj za prodaju komorne sušare. Javni natječaj objavljen je 06. kolovoza 2021. godine u javnom glasilu Večernji list, službenoj stranici i oglasnoj ploči Općine Sirač. Rok za dostavu ponude bio je 30 dana od dana objave natječaja. U natječajnom roku nije pristigla niti jedna ponuda slijedom čega je odlučeno kao u izreci ove odluke. Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. Tužba se podnosi Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički. KLASA: 406-03/17-01/1 URBROJ: 2111/04-01-21-36 Sirač, 11.11.2021. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Branimir Miler, oec., v. r. 126. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 7. sjednici održanoj 11. studenog 2021. godine, donijelo je ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2017/18 godine Članak 1. Općinsko vijeće Općine Sirač upoznato je da je akademske godine 2017/2018 sklopljeno pet (5) ugovora o stipendiranju 1. Tea Topalović, Sirač, Požeška 4, za hotelijersko turističkog tehničara 3. razred, Ekonomska i turistička škola Daruvar 2. Ines Imširović, Sirač Matije Gupca 1, za tehničara za računalstvo, 1. razred, Tehnička škola Daruvar 3. Alen Kreuzer, Sirač, Tomislavova 73, za tehničara za računalstvo, 2. razred, Tehnička škola Daruvar 4. Martina Vondra, Sirač, Tomislavova 60, za studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i računovodstvo, 1. godina, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet 5. Ivona Žuger, Sirač, Stjepana Radića 64, za studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i računovodstvo, 1. godina, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. Članak 2. Stipendisti akademske godine 2017/18 izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2018/19 1. Tea Topalović, 4. razred hotelijersko turistički tehničar, Ekonomska i turistička škola Daruvar 2. Ines Imširović, 2. razred tehničar za računalstvo, Tehnička škola Daruvar 3. Alen Kreuzer, 3. razred tehničar za računalstvo, Tehnička škola Daruvar. 4. Martina Vondra, 2. godina studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i računovodstvo, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet 5. Ivona Žuger, 2. godina studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i računovodstvo, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=