ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 151 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK 1. Milan Nenadović, za poljoprivrednog tehničara 3. razred, Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, 2. Karlo Žuger, mehatronika 3 razred, Tehnička škola Daruvar 3. Marija Pajtl, za studij Socijalni rad 4. godina – VII. Semestar, Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar za socijalni rad (ponovno je upisana u četvrtu godinu-sedmi semestar kako bi mogla završiti studij i steći zvanje, a sve obzirom da bolonjski sustav ne poznaje apsolventski staž) 4. Ivan Brdar, Sirač, Ljudevita Gaja 11, za studij Informatički menadžment 3. godina, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Članak 3. Stipendisti akademske godine 2018/19 izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2020/21 1. Milan Nenadović, za poljoprivrednog tehničara 4. razred, Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, 2. Karlo Žuger, mehatronika 4 razred, Tehnička škola Daruvar 3. Marija Pajtl, za studij Socijalni rad 5. godina, Pravni fakultet u Zagrebu, 4. Ivan Brdar, Sirač, Ljudevita Gaja 11, za studij Informatički menadžment 3. godina, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (ponovno je upisan u treću godinu kako bi mogao završiti studij i steći zvanje, a sve obzirom da bolonjski sustav ne poznaje apsolventski staž) Članak 4. Stipendisti akademske godine 2018/19 izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2021/22 1. Milan Nenadović, završio je školovanje i stekao zanimanje/kvalifikaciju poljoprivredni tehničar opći. Prebivalište istog je Donji Borki 87. 2. Karlo Žuger, završio je školovanje i stekao zanimanje/kvalifikaciju tehničar za mehatroniku. Prijavio se na Zavod za zapošljavanje. 3. Marija Pajtl, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu i stekla akademski naziv magistra socijalnog rada. Odlukom vijeća oslobođena je vraćanja stipendije. 4. Ivan Brdar, (ponovio je upis kako bi mogao završiti studij i steći zvanje, a sve obzirom da bolonjski sustav ne poznaje apsolventski staž). Članak 5. Pozvat će se stipendisti akademske godine 2018/19, Milan Nenadović i Karlo Žuger, da podnesu zahtjev za oslobođenje obveze vraćanja stipendije, slijedom kojeg će Općinsko vijeće donijeti odgovarajuću odluku. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom glasniku. KLASA: 604-02/18-01/1 URBROJ: 2111/04-01-21-42 Sirač, 11.11.2021. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Branimir Miler, oec., v. r. 128. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 7. sjednici održanoj 11. studenog 2021. godine, donijelo je ODLUK U o prihvćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2019/20 godine Članak 1. Općinsko vijeće Općine Sirač upoznato je da je akademske godine 2019/20 sklopljeno šest (6) ugovora o stipendiranju 1. Marin Novak, Sirač, Nikole Tesle 16, tehničar za mehatroniku 1. razred, Tehnička škola Daruvar 2. Tea Kovačević, Sirač, Nikole Tesle 14, 1. razred gimnazije, Gimnazija Daruvar 3. Marko Latinović, Šibovac 109, CNC operater 2. razred, Tehnička škola Daruvar 4. Matea Topalović, Sirač, Branimirova 30, za studij ekonomika poduzetništva 1. godina, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu 5. Filip Balder, Sirač, Matije Gupca 9, za studij informacijski i poslovni sustavi 1. godina, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu 6. Tea Topalović, Sirač, Požeška 4, za studij poslovna ekonomija 1. godina, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet. Članak 2. Stipendisti akademske godine 2019/20 izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2020/21 1. Marin Novak, tehničar za mehatroniku 2. razred, Tehnička škola Daruvar

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=