ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 152 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 2. Tea Kovačević, 2. razred gimnazije, Gimnazija Daruvar 3. Marko Latinović, CNC operater 3. razred, Tehnička škola Daruvar 4. Matea Topalović, za studij ekonomika poduzetništva 1. godina - ponovni upis, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu 5. Filip Balder, za studij informacijski i poslovni sustavi 2. godina, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu 6. Tea Topalović, za studij poslovna ekonomija 2. godina, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet. Članak 3. Stipendisti akademske godine 2019/20 izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2021/22 1. Marin Novak, tehničar za mehatroniku 3. razred, Tehnička škola Daruvar 2. Tea Kovačević, 3. razred gimnazije, Gimnazija Daruvar 3. Marko Latinović, završio je školovanje i stekao zanimanje/kvalifikaciju CNC operater. Prebivalište istog je Šibovac 109. 4. Matea Topalović, za studij ekonomika poduzetništva 2. godina, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu 5. Filip Balder, za studij informacijski i poslovni sustavi 3. godina, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu 6. Tea Topalović, za studij poslovna ekonomija 3. godina, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet. Članak 4. Stipendistima Marinu Novaku, Tei Kovačević, Matei Topalović, Filipu Balderu i Tei Topalović nastavit će se isplaćivati stipendija sukladno ugovoru o stipendiranju. Članak 5. Pozvat će se stipendist akademske godine 2019/20, Marko Latinović da podnese zahtjev za oslobođenje obveze vraćanja stipendije, slijedom kojeg će Općinsko vijeće donijeti odgovarajuću odluku. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom glasniku KLASA: 604-02/19-01/1 URBROJ: 2111/04-01-21-43 Sirač, 11.11.2021. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Branimir Miler, oec., v. r. 129. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Općinsko vijeće Općine Sirač na 7. sjednici, održanoj 11. studenog 2021. godine donijelo je ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Članak 1. Pr ihvaća se Izvješće o obavl jenoj revizi j i učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Bjelovar, KLASA: 041-01/20-10/5, URBROJ: 613-09-21-74, od 04. studenog 2021. godine. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Županijskom glasniku. KLASA: 041-01/20-01/1 URBROJ: 2111/04-01-21-11 Sirač, 11.11.2021. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Branimir Miler, oec., v. r. 130. Na temel ju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na 7. sjednici održanoj dana 11. studenog 2021. godine, donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika Članak 1. U Odluci o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika ("Županijski glasnik", broj 8/21) u članku 14. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Unutar osnovnih kriterija iz članka 5. ove Odluke za namještenike se ne ocjenjuju sljedeći podkriteriji utvrđeni obrascem za ocjenjivanje: - Stručno znanje u obavljanju poslova: poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa, primjena zakonskih

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=