ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 2 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina -8.365.779,00 -8.887.750,00 -9.425.399,00 C) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Primici od financijske imovine i zaduživanja 20.924.998,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 38.723.184,00 17.898.962,00 17.898.962,00 Neto zaduživanje/financiranje -17.798.186,00 -17.898.962,00 -17.898.962,00 Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Višak/manjak + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + neto zaduživanje 0,00 0,00 0,00 OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu kako slijedi: Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 PRIHODI POSLOVANJA 938.209.182,00 853.726.949,00 822.815.335,00 61 PRIHODI OD POREZA 52.960.000,00 46.430.000,00 45.951.639,00 611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 47.960.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 47.960.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 41.000.000,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 6.960.000,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 1.580.000,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 2.250.000,00 Izvor: 123 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS 380.000,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije - ZDRAV. USTANOVE 1.700.000,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSNO 1.050.000,00 613 POREZI NA IMOVINU 250.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 250.000,00 614 POREZI NA ROBU I USLUGE 4.750.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.750.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 4.750.000,00 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 504.338.735,00 424.974.998,00 391.906.834,00 631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 20.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 15.000,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 15.000,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 15.000,00 Izvor: 5 DONACIJE 5.000,00 Izvor: 51 Donacije 5.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=