ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 21 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. A A000242 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 27.431.050,00 27.235.900,00 27.235.900,00 Glava: 00301 Upravni odjel za financije 27.131.050,00 26.935.900,00 26.935.900,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 27.131.050,00 26.935.900,00 26.935.900,00 A A000012 REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNIH ODJELA 16.366.050,00 16.170.900,00 16.170.900,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.366.050,00 16.170.900,00 16.170.900,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 12.162.150,00 12.162.150,00 12.162.150,00 311 PLAĆE (BRUTO) 9.743.950,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 833.750,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.584.450,00 32 MATERIJALNI RASHODI 3.062.420,00 2.867.270,00 2.867.270,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 745.620,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 492.300,00 323 RASHODI ZA USLUGE 1.450.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 374.500,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 141.480,00 141.480,00 141.480,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 141.480,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI 1.000.000,00 A A000339 FINANCIRANJE REDOVNIH AKTIVNOSTI ZA POVJERENE POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE 10.180.000,00 10.180.000,00 10.180.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 15.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 10.150.000,00 10.150.000,00 10.150.000,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 7.788.460,00 7.788.460,00 7.788.460,00 311 PLAĆE (BRUTO) 6.041.000,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 747.460,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.000.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.711.540,00 1.711.540,00 1.711.540,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 586.600,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 518.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 606.940,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 650.000,00 650.000,00 650.000,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 650.000,00 K K000001 ULAGANJE U OPREMU ŽUPANIJE 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 345.000,00 345.000,00 345.000,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 180.000,00 180.000,00 180.000,00 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 180.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 165.000,00 165.000,00 165.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 165.000,00 K K000076 RAZVIJANJE SUSTAVA LOKALNE RIZNICE 240.000,00 240.000,00 240.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=