ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 33 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE 462.945.061,00 374.392.520,00 340.626.941,00 Glava: 00701 Osnovnoškolsko obrazovanje 224.806.459,00 188.027.680,00 171.005.979,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 153.942.197,00 142.364.276,00 138.527.129,00 A A000282 REDOVNA DJELATNOST OŠ - VS KORISNIKA 153.797.842,00 142.304.276,00 138.467.129,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.800,00 6.300,00 6.300,00 32 MATERIJALNI RASHODI 4.600,00 4.600,00 4.600,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2.100,00 323 RASHODI ZA USLUGE 2.500,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 1.200,00 700,00 700,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.200,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 500,00 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 500,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.435.782,00 1.081.670,00 1.083.670,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 17.930,00 7.800,00 7.800,00 311 PLAĆE (BRUTO) 10.800,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.300,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 3.830,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.045.452,00 802.420,00 802.420,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 85.700,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 480.100,00 323 RASHODI ZA USLUGE 341.040,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 138.612,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 99.400,00 7.600,00 7.600,00 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 80.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 19.400,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 273.000,00 263.850,00 265.850,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 218.000,00 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 55.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.568.076,00 3.840.201,00 3.914.201,00 32 MATERIJALNI RASHODI 3.524.576,00 3.800.701,00 3.874.701,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 22.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3.187.160,00 323 RASHODI ZA USLUGE 248.916,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 66.500,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 2.500,00 1.500,00 1.500,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.500,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 500,00 500,00 500,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 500,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 40.500,00 37.500,00 37.500,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 40.500,00 Izvor: 4 POMOĆI 148.454.322,00 137.065.705,00 133.152.558,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 129.680.843,00 128.676.096,00 125.259.949,00 311 PLAĆE (BRUTO) 107.087.767,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.509.173,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 18.083.903,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=