ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 35 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. T T000111 ERASMUS + IZVAN ZIDOVA UČIONICE" 34.355,00 Izvor: 4 POMOĆI 34.355,00 32 MATERIJALNI RASHODI 34.355,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 34.355,00 Program: 1014 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZACIJA 22.655.517,00 22.655.517,00 22.655.517,00 A A000202 REDOVNA DJELATNOST OŠ-dec 18.130.617,00 18.382.617,00 18.382.617,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.130.617,00 18.382.617,00 18.382.617,00 32 MATERIJALNI RASHODI 17.652.842,00 17.946.117,00 17.948.567,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 350.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 4.086.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 12.973.392,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 2.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 241.450,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 307.275,00 263.000,00 261.500,00 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 83.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 224.275,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 170.500,00 173.500,00 172.550,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 161.500,00 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 9.000,00 Izvor: 4 POMOĆI A A000203 OTPLATA KREDITA U OŠ-dec 1.334.000,00 1.334.000,00 1.334.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.334.000,00 1.334.000,00 1.334.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 200.000,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 1.134.000,00 1.134.000,00 1.134.000,00 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.134.000,00 A A000293 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U OŠ-dec 659.900,00 405.900,00 407.900,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 659.900,00 405.900,00 407.900,00 32 MATERIJALNI RASHODI 485.600,00 230.600,00 230.600,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 90.300,00 323 RASHODI ZA USLUGE 345.300,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 174.300,00 175.300,00 177.300,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 174.300,00 K K000024 ULAGANJA U OPREMU OSNOV. ŠKOLSTVA-dec 31.000,00 2.533.000,00 2.531.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 31.000,00 2.533.000,00 2.531.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 31.000,00 2.533.000,00 2.531.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 20.000,00 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 11.000,00 K K000084 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNOG ŠKOLSTVA-dec 2.500.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.500.000,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 2.500.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=