ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 40 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.602.096,00 626.300,00 626.300,00 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 870.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 686.596,00 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 45.000,00 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 500,00 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 12.000,00 10.000,00 11.000,00 431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI 12.000,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 545 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA 40.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.339.700,00 1.286.700,00 1.286.700,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 63.000,00 311 PLAĆE (BRUTO) 54.000,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 9.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.133.500,00 1.169.500,00 1.169.500,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 117.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 555.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 250.000,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 2.500,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 209.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 20.000,00 4.000,00 4.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 20.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 113.200,00 113.200,00 113.200,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 112.500,00 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 700,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 10.000,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 10.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 111.460.320,00 109.615.755,00 110.080.805,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 109.071.877,00 108.485.330,00 108.950.380,00 311 PLAĆE (BRUTO) 91.064.890,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.467.600,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 14.539.387,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.638.078,00 862.900,00 862.900,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 186.760,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 78.480,00 323 RASHODI ZA USLUGE 372.200,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 4.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 996.638,00 34 FINANCIJSKI RASHOD I 592.130,00 87.000,00 87.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 592.130,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 11.000,00 11.000,00 11.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=