ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 45 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 422 POSTROJENJA I OPREMA 10.431.540,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 15.118.740,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 15.118.740,00 K K000128 USPOSTAVA RCK MEDICINSKE ŠKOLE - RCK 2 13.304.000,00 10.679.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 13.304.000,00 10.679.000,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.306.750,00 1.253.500,00 311 PLAĆE (BRUTO) 1.100.200,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 25.000,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 181.550,00 32 MATERIJALNI RASHODI 5.009.750,00 4.510.500,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 533.500,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 700.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 3.500.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 276.250,00 35 SUBVENCIJE 2.593.020,00 2.307.500,00 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 2.593.020,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 400.000,00 350.000,00 368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 400.000,00 38 OSTALI RASHODI 2.694.480,00 2.257.500,00 381 TEKUĆE DONACIJE 2.694.480,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.300.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 1.300.000,00 K K000132 "RCK ZABOK" 850.000,00 100.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 850.000,00 100.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 149.000,00 100.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 66.600,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 35.400,00 323 RASHODI ZA USLUGE 23.500,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 23.500,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 700.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 700.000,00 K K000136 IZGRADNJA HIDROMETEOROLOŠKE STANICE ZBOG DOGRADNJE MŠ BJELOVAR 99.500,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 99.500,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 99.500,00 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 99.500,00 K K000145 IZGRADNJA ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE GIMNAZIJA BJELOVAR 3.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 3.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3.000.000,00 K K000146 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ŠKOLE 50.000,00 50.000,00 50.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=