ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 49 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 38 OSTALI RASHODI 100.000,00 K K000031 ZAŠTITA I OČUVANJE NEPOKRETNIH SPOMENIKA KULTURE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 38 OSTALI RASHODI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 T T000022 IZDAVAČKA DJELATNOST 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 Glava: 00706 Dom za starije osobe Bjelovar 16.874.279,00 12.750.351,00 12.750.351,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 11.966.500,00 8.136.500,00 8.136.500,00 A A000288 REDOVNA DJELATNOST DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR - VS KORISNIKA 11.966.500,00 8.136.500,00 8.136.500,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 3.104.800,00 300.000,00 300.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 10.000,00 10.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 10.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 84.800,00 30.000,00 30.000,00 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 84.800,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 3.000.000,00 260.000,00 260.000,00 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 3.000.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 8.856.200,00 7.831.000,00 7.831.000,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.529.000,00 4.019.400,00 4.019.400,00 311 PLAĆE (BRUTO) 3.500.000,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 409.000,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 620.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 4.265.600,00 3.750.000,00 3.750.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 260.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2.895.600,00 323 RASHODI ZA USLUGE 1.000.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 110.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 40.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 21.600,00 21.600,00 21.600,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 21.600,00 Izvor: 5 DONACIJE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 5.000,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 500,00 500,00 500,00 32 MATERIJALNI RASHODI 500,00 500,00 500,00 323 RASHODI ZA USLUGE 500,00 Program: 1019 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DECENTRALIZACIJA 4.613.851,00 4.613.851,00 4.613.851,00 A A000201 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-DEC 4.097.351,00 4.097.351,00 4.097.351,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=