ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 51 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 A A000303 NAKNADA ZA RAD POVJERENSTVA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE SKRBI 20.000,0 0 20.000,00 20.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 20.000,00 T T000128 "ZA ŽENE BBŽ" - faza II 1.363.871,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMIC I 500,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 Izvor: 4 POMOĆI 1.363.371,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 21.000,00 311 PLAĆE (BRUTO) 21.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 329.800,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 136.440,00 323 RASHODI ZA USLUGE 190.460,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.900,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 965.148,00 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 81.099,00 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 23.364,00 368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 860.685,00 38 OSTALI RASHOD I 47.423,00 381 TEKUĆE DONACIJE 47.423,00 T T000129 "PLETENICA ŽIVOTA" -faza II 557.771,00 30.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500,00 10.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 10.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 Izvor: 4 POMOĆI 557.271,00 20.000,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 88.865,00 311 PLAĆE (BRUTO) 76.275,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 12.590,00 32 MATERIJALNI RASHODI 127.805,00 20.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 22.500,00 323 RASHODI ZA USLUGE 8.000,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 22.500,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 24.805,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 314.963,00 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 25.538,00 368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 289.425,00 38 OSTALI RASHODI 25.538,00 381 TEKUĆE DONACIJE 25.538,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 100,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 100,00 Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJA I MLADE 414.271.508,00 405.156.804,00 407.453.120,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=