ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 52 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Glava: 00801 Zdravstvo 413.131.508,00 404.016.804,00 406.313.120,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 372.709.841,00 369.617.419,00 372.204.049,00 A A000284 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVO - VS KORISNIKA 367.107.673,00 369.617.419,00 372.204.049,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 38.519.694,00 42.258.646,00 42.876.676,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 13.027.012,00 12.747.000,00 12.897.000,00 311 PLAĆE (BRUTO) 7.397.012,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.500.000,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 4.130.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 21.943.432,00 24.488.842,00 24.074.971,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 750.300,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11.377.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 7.221.951,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.594.181,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 2.437.000,00 610.000,00 620.000,00 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 12.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.425.000,00 38 OSTALI RASHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 30.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 830.000,00 2.609.884,00 981.785,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 830.000,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 252.250,00 1.772.920,00 4.272.920,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 252.250,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 299.319.003,00 303.504.658,00 305.596.592,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 246.097.162,00 249.734.462,00 251.684.456,00 311 PLAĆE (BRUTO) 212.570.117,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.260.097,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 28.266.948,00 32 MATERIJALNI RASHODI 51.989.242,00 52.990.797,00 53.132.737,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 4.817.674,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 32.802.452,00 323 RASHODI ZA USLUGE 13.650.115,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 25.100,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 693.901,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 109.099,00 24.099,00 24.099,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 109.099,00 38 OSTALI RASHODI 1.025.000,00 755.300,00 755.300,00 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 1.025.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 98.500,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 98.500,00 Izvor: 4 POMOĆI 25.399.157,00 21.564.126,00 21.440.792,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 322.475,00 322.475,00 322.475,00 311 PLAĆE (BRUTO) 322.475,00 32 MATERIJALNI RASHODI 24.926.682,00 21.091.651,00 20.968.317,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 24.696.682,00 323 RASHODI ZA USLUGE 230.000,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 150.000,00 Izvor: 5 DONACIJE 1.549.869,00 1.549.869,00 1.549.869,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=