ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 53 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 32 MATERIJALNI RASHODI 498.436,00 439.869,00 439.869,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 158.736,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 339.700,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.051.433,00 1.110.000,00 1.110.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 1.001.433,00 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 50.000,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 1.119.950,00 740.120,00 740.120,00 32 MATERIJALNI RASHOD I 717.300,00 720.120,00 720.120,00 323 RASHODI ZA USLUGE 717.300,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 20.000,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 382.650,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 382.650,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1.200.000,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 1.200.000,00 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.200.000,00 K K000083 PROJEKT IZGRADNJE I OPREMANJA OPĆE BOLNICE BJELOVAR 5.442.168,00 Izvor: 4 POMOĆI 5.442.168,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 5.442.168,00 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2.177.336,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 3.264.832,00 T T000099 SPECIJALIZACIJA LIJEČNIKA 160.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 160.000,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 132.000,00 311 PLAĆE (BRUTO) 112.000,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 20.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 28.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 28.000,00 Program: 1022 ZDRAVSTVO - DECENTRALIZACIJA 14.565.490,00 14.565.490,00 14.565.490,00 A A000066 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVU-dec 5.427.490,00 11.348.410,00 11.848.410,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.427.490,00 11.348.410,00 11.848.410,00 32 MATERIJALNI RASHODI 4.493.990,00 4.546.885,00 4.576.885,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 60.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 4.433.990,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 933.500,00 6.801.525,00 7.271.525,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 483.500,00 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 450.000,00 K K000019 ULAGANJA U OPREMU ZDRAVSTVA-dec 9.138.000,00 3.217.080,00 2.717.080,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMIC I 9.138.000,00 3.217.080,00 2.717.080,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 7.869.200,00 1.840.000,00 1.840.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 6.984.200,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=