ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 56 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 381 TEKUĆE DONACIJE 17.000,00 A A000333 ZA MLADE BBŽ 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 40.000,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 40.000,00 38 OSTALI RASHODI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 20.000,00 IV. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 4. Ovaj proračun objavit će se u "Županijskom glasniku", a stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine. KLASA: 400-08/21-01/21 URBROJ: 2103/1-01-21-3 Bjelovar, 14. prosinca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 98. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine donijela je Izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. U Pravilniku o stipendiranju studenata s područja Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 6/18) vrše se sljedeće izmjene i dopune. Članak 2. Članak 2. mijenja se i glasi: "Financijska sredstva za namjenu iz članka 1. ovog Pravilnika osigurat će se u Proračunu Bjelovarskobilogorske županije. Iznos stipendije je 1.000,00 kuna, osim za studente koji studiraju na Medicinskom fakultetu i nakon diplomiranja stječu akademski naziv doktor/doktorica medicine visina stipendije iznosi 3.000,00 kuna. Broj stipendija za svaku akademsku godinu određuje župan posebnim zaključkom." Članak 2.a "Članak 3. stavak 2. se briše." Članak 3. Članak 4., stavak 1. i 2. mijenja se i glasi: "Stipendije se dodjeljuju za tekuću akademsku godinu, a na temelju provedenog Natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Natječaj) i kriterija propisanih ovim Pravilnikom. Natječaj raspisuje Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje svake godine. Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici Bjelovarsko-bilogorske županije." Članak 4. Članak 8. stavak 3. mijenja se i glasi: "Rješenje sadrži ime i prezime studenta, naziv studija i ukupan broj bodova svih studenata koji su podnjeli zamolbu." Članak 5. Članak 13. stavak 5. mijenja se i glasi: "Stručne i administrativne poslove za rad Povjerenstva obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje." Članak 6. "Članak 14. se briše." Članak 7. Članak 17. mijenja se i glasi: "Korisnik stipendije je dužan pisano obavijestiti Up-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=