ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 57 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK ravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje o svakoj promjeni adrese prebivališta, promjeni prezimena, promjeni statusa i prava studenta (pravo na mirovanje studentskih prava i dr.), ostvarenom pravu na isplatu stipendije od strane drugog stipenditora i o drugim relevantnim činjenicama koje utječu na izvršenje odredaba ugovora o stipendiranju najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od izvršene promjene odnosno nastalih činjenica te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju. Korisnik stipendije koji više nema prebivalište na području Bjelovarsko-bilogorske županije gubi pravo na daljnju isplatu stipendije s prvim danom u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem mu je odjavljeno prebivalište. Ukoliko nadležni Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje utvrdi na temelju odredbi ovog Pravilnika da student nema pravo na daljnju isplatu stipendije te se obustavlja daljnja isplata stipendije. Ukoliko korisnik stipendije nije u roku iz stavka 1. ovog članka dostavio pisanu obavijest nadležnom upravnom odjelu utvrdit će se obveza povrata isplaćenih stipendija i rok povrata." Članak 8. Podnaslov iza članka 17. mijenja se i glasi: "Isplata, korištenje i povrat stipendije." Članak 9. Članak 18. mijenja se i glasi: "Stipendija se korisnicima isplaćuje mjesečno, izuzev srpnja i kolovoza." Članak 10. U članaku 19. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "Korisnici stipendije mogu nastaviti s korištenjem stipendije do kraja redovnog studija pod uvjetom da redovito završe svaku akademsku godinu te svake godine ostvare minimalno 30 ECTS bodova. Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovog članka korisnik stipendije dužan je najkasnije do 30. listopada tekuće godine dostaviti potvrdu o redovnom upisu u narednu akademsku godinu sa prijepisom ocjena i ostvarenim ECTS bodovima Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i obrazovanje." Članak 11. Članak 20. stavak 2. mijenja se i glasi: "Korisnik stipendije dužan je u roku 30 dana od dana diplomiranja dostaviti uvjerenje o diplomiranju Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i obrazovanje." Članak 12. Članak 23. mijenja se i glasi: "U slučaju raskida ugovora o korištenju stipendije korisnik stipendije dužan je vratiti primljeni iznos stipendije, uvećan za kamatu obračunatu po sistemu kunskog oročenja do godine dana. Iznos stipendije student može vratiti na sljedeći način: 1. jednokratno bez kamata, 2. u onoliko rata koliko je primao stipendiju (uz obračunatu pripadajuću kamatu), 3. u dvostruko dužem razdoblju nego je primao stipendiju (uz obračunatu pripadajuću kamatu). Korisnik stipendije dužan je potpisati Izjavu o načinu povrata stipendije iz stavka 2. ovog članka u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i obrazovanje. Izjavu osim korisnika stipendije potpisuje i pročelnik nadležnog Upravnog odjela. U slučaju neispunjavanja obveze povrata pokrenut će se postupak naplate potraživanja. Povjerenstvo za dodjelu stipendija može na zahtjev korisnika stipendije dati prijedlog županu o odgodi vraćanja ili oslobođenju vraćanja stipendije u slučaju opravdanih razloga. U slučaju trajnog gubitka radne sposobnosti korisnika stipendije ili u slučaju njegove smrti primljeni iznos stipendije se otpisuje." Članak 13. Članak 24. mijenja se i glasi: "Dodjeljena stipendija je bespovratna pod uvjetom: - da student nakon završetka studija radi na području Bjelovarsko-bilogorske županije onoliko vremena koliko je primao stipendiju - da je student nakon završetka studija prijavljen na Zavodu za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije najmanje jednu godinu Kao dokaz o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovog članka student je dužan Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i obrazovanje dostavljati dokaze o ispunjenju istih (potvrdu poslodavca o zaposlenosti jednom godišnje, potvrdu sa Zavoda za zapošljavanje jednom godišnje ili potvrdu o promjeni statusa).“ Članak 14. Članak 25. se briše. Članak 15. Članak 27. mijenja se i glasi: "Sve poslove vezane uz provođenje ovog Pravilnika obavljat će Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije." Članak 16. Članak 29. se briše. Članak 17. Svi ostali članci ostaju nepromijenjeni.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=