ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 58 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Članak 18. Ove Izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Bjelovarsko-bilogoske županije stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/17-01/18 URBROJ: 2103-1-21-5 Bjelovar, 14. prosinaca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 99. Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15. ) i članka 17. točka 3. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (2Županijski glasnik", broj 22/09., 1/13., 7/13., 1/18., 2/20., 5/20. i 1/21.) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine donijela je ODLUKU o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Bjelovarsko bilogorske županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Bjelovarskobilogorske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Župana u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna. Opći dio Proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda, te računa financiranja (primitaka i izdataka). Posebni dio Proračuna sadrži raspored rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli), po ekonomskoj klasifikaciji (treća razina računskog plana), po funkcijskoj klasifikaciji, po programskoj klasifikaciji, projektima (tekući i kapitalni) i aktivnostima, te po izvorima financiranja. U računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi iz proračuna kazne, upravne mjere i ostali prihodi te prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine. U računu financiranja iskazani su primici od otplate (povrati) glavnice danih zajmova te primici od prodaje dionica i udjela u glavnici. Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu: 1. proračunski korisnici: 1.1. županijska upravna tijela, 1.2. ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, 2. izvanproračunski korisnik - Županijska uprava za ceste Bjelovarsko - bilogorske županije (uvrštena u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika), 3. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, 4. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje, 5. ostali korisnici Proračuna su pravne osobe (jedinice lokalne samouprave, ustanove i udruge građana) i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta. Korisnici Proračuna iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovog članka obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, izvještavanje, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava, a proračunski i izvanproračunski korisnici dodatno i zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu. II. PLANIRANJE I IZVRŠAVANJE PRORAČUNA Članak 2. Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini, odgovoran je župan. Članak 3. Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2022. godini raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli), pri čemu Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene financijskim planom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti. Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, samo uz suglasnost župana. Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom proračunski korisnici moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva. Članak 4. Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=