ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 59 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Pročelnik upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod korisnika proračuna za kojeg je proračunski nadležan. Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisnik sredstava je dužan vratiti primljena sredstva uvećana za kamate po stopi koju poslovna banka Županije primjenjuje na depozite po viđenju. Članak 5. Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenju vlastitih prihoda izvještavati proračunski nadležna upravna tijela. Uplaćeni , a manje planirani vlast i t i prihodi proračunskih korisnika mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika, a do visine uplaćenih sredstava, uz suglasnost upravljačkog tijela ustanove. Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene financijskim planom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti. Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, samo uz suglasnost župana. Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom proračunski korisnici moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva. Članak 6. Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti, osim pod uvjetima i na način kako je utvrđeno Zakonom o proračunu i ovom Odlukom. Iznimno, ako se preraspodjela ne izvrši u skladu sa stavkom 1. ovog članka, preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika (upravnih odjela) ili između proračunskih korisnika (upravnih odjela) može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Županijske skupštine koja se umanjuje, uz odobrenje pročelnika Upravnog odjela za financije. Kod decentraliziranih funkcija preraspodjela može biti i više od 5% proračunske pozicije koja se smanjuje, a do ukupno visine Odlukom o minimalnim standardima utvrđenih od strane Vlade Republike Hrvatske. Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U slučaju nastupa posebnih okolnosti (pandemija COVID-19, elementarne nepogode), ovlašćuje se župan da tijekom izvršavanja proračuna donosi odluke kojima se osiguravaju sredstva za financiranje mjera i aktivnosti vezanih za te posebne okolnosti, uključujući i odluke o preraspodjelama bez ograničenja. Župan o preraspodjelama izvještava Županijsku skupštinu na prvoj narednoj sjednici, a iznimno pri razmatranju Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna. Članak 7. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Odluku o tome donosi pročelnik Upravnog odjela za financije. Članak 8. Sredstva koja su u Proračunu osigurana za namjene školstva, zdravstva, centara za socijalnu skrb, potpore udrugama i sl. rasporediti će se po korisnicima rješenjem župana, u skladu sa mjerilima i općim interesima za financiranje aktivnosti istih te utvrđenim kriterijima koje donosi Županijska skupština. Članak 9. Slobodnim novčanim sredstvima Proračuna upravlja župan. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna. III. KORIŠTENJE VLASTITIH PRIHODA Članak 10. Prihodi koje ostvare korisnici proračuna obavljanjem osnovne i sporedne djelatnosti temeljem članka 52. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15.) jesu vlastiti prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna. U okolnostima ostvarenju viška prihoda od osnovne i sporedne djelatnosti korisnik proračuna može utrošiti za nabavu nefinancijske imovine uz prethodnu suglasnost župana u narednoj godini. Odredbe iz članka 52. Zakona o proračunu primjenjuju se na izvanproračunske korisnike i na proračunske korisnike jedinice regionalne samouprave. Članak 11. Prihod za projekte sufinancirane iz sredstava Europske unije i predfinancirane vlastitim sredstvima, a završene u ranijim godinama te za koje u 2022. go-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=