ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 60 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 dini ne postoje dodatni troškovi, može se iskoristiti nenamjenski ukoliko Zakonom i ostalim propisima nije drugačije uređeno. Članak 12. Nadležni upravni odjeli u okviru dodijeljenih sredstava Proračuna imaju pravo i obvezu nadzora trošenja sredstava kod krajnjih korisnika sukladno njihovim predloženim programima, kao i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti. Krajnji korisnici proračunskih sredstava su obvezni dostaviti sve potrebne podatke i izvješća na zahtjev Županije. IV. PROVEDBA PRORAČUNA Članak 13. Za izvršenje Proračuna odgovoran je župan. Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u cjelini je župan ili osoba na koju prenese ovlasti. Članak 14. Izvršitelji sredstava osiguranih u Proračunu i raspoređenih po korisnicima u posebnom dijelu Proračuna ovlašteni su kao predlagači isplate u okviru razdjela čiji su korisnici, odnosno nositelji su resorni pročelnici upravnih odjela. Članak 15. Ova Odluka objavit će se u "Županijskom glasniku", a stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine. KLASA: 400-08/21-01/2 URBROJ: 2103/1-01-21-5 Bjelovar, 14. prosinca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 100. Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine", broj 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici, održanoj dana 14. prosinca 2021. godine, donijela je ODLUKU O POTPORAMA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2022. - 2027. GODINE OPĆI UVJETI Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se mjere potpore male vrijednosti poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije, korisnici, kriteriji i postupak njihove dodjele. Potpore male vrijednosti podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za djelatnosti poljoprivrede i ruralnog razvoja navedene u članku 5. ove Odluke. Članak 2. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, od 24. prosinca 2013. ) koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o Izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, od 22. veljače 2019.) – u daljnjem tekstu: Uredba de minimis 1408/2013. Sukladno članku 1. Uredbe de minimis 1408/2013, ova se Odluka primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku: a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište, b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost, c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda. Sukladno članku 2. Uredbe de minimis 1408/2013, poljoprivredni proizvod znači proizvod iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EU) br. 104/2000. Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ( SL L 352, od 24. prosinca 2013. ) koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br.651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi ( SL L 215, od 7. srpnja 2020.) u daljnjem tekstu: Uredba de minimis 1407/2013.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=