ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 61 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Članak 3. Korisnici sredstava potpore su fizičke i pravne osobe, upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a imaju sjedište i proizvodne kapacitete na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 4. Sukladno članku 2, točke 2. Uredbe de minimis 1408/2013 i članka 2., točka 2. Uredbe de minimis 1407/2013 pod pojmom "jedan poduzetnik" obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeće; c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeće; d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točka (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. Članak 5. Bjelovarsko-bilogorska županija će potpore iz članka 1. ove Odluke dodjeljivati u razdoblju od 2022. - 2027. godine, u skladu s proračunskim mogućnostima, iz dijela Program: P3 Razvoj sela i seoskog prostora, kako slijedi: Sukladno Uredbi de minimis 1408/2013: 1. Povoljni krediti u poljoprivredi 2. Subvencija biljne i voćarske proizvodnje 3. Subvencija ekološke proizvodnje 4. Subvencija stočarske proizvodnje 5. Poticanje premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje 6. Subvencija obrazovanja poljoprivrednika 7. Sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi 8. Subvencije za pčelarstvo 9. Analiza poljoprivrednog zemljišta 10. Poticanje prodaje poljoprivrednih proizvoda 11. Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta Sukladno Uredbi de minimis 1407/2013: 12. Ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda 13. Očuvanje tradicijskih vrijednosti - Projekti zaštite autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i jela Bjelovarsko-bilogorske županije 14. Sufinanciranje istraživačkih projekata u poljoprivredi Sukladno Uredbi de minimis 1408/2013: Mjera 1. POVOLJNI KREDITI U POLJOPRIVREDI 1.1. Kredit za proljetnu sjetvu 1.2. Kredit za stočarsku proizvodnju Mjera 2. SUBVENCIJA BILJNE I VOĆARSKE PROIZVODNJE 2.1. Nabava i postavljanje plastenika za povrtlarstvo - Potpora se dodjeljuje za plasteničko - stakleničku proizvodnju za nabavu i postavljanje novih plastenika i nabavu opreme za plastenike (grijanje, folije). 2.2. Nabava i pos tavl janje sus tava za zaš t i tu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu Potpora se dodjeljuje za nabava protugradnih mreža i ostale zaštitne opreme u voćarskoj proizvodnji u voćnjacima minimalne površine 0,5 ha. 2.3. Podizanje trajnih nasada - Potpora se dodjeljuje za podizanje trajnih nasada voćnjaka, aromatičnog i ljekovitog bilja, sadnica oraha, lješnjaka i jagoda. 2.4. Nabava opreme za sustav navodnjavanja na OPG-u ("kap po kap"). Mjera 3. SUBVENCIJA EKOLOŠKE PROIZVODNJE 3.1. Ekološka proizvodnja s potvrdnicom. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje dijela troškova za nadzor i izdavanje godišnje potvrdnice za ekološku proizvodnju. Mjera 4. SUBVENCIJA STOČARSKE PROIZVODNJE 4.1. Uzgoj rasplodnih goveda putem sufinanciranja nabave sjemena rasplodnih bikova Sredstva su predviđena unapređenju genetskog potencijala u govedarstvu na području Bjelovarskobilogorske županije. 4.2. Uzgoj i zaštita autohtonih pasmina goveda na području Bjelovarsko-bilogorske županije 4.2.1.Uzgoj prvotelki pasmine Simentalac, uz obvezu zadržavanja grla u uzgoju najmanje 3 godine. 4.3. Uzgoj, nabava i držanje rasplodnih svinja - Potpora za nabavu nerastova i nazimica s ciljem unapređenja genetskog potencijala u svinjogojstvu na području Bjelovarsko-bilogorske županije. 4.4. Uzgoj ovaca - Nabava rasplodnih ovnova s ciljem unapređenja genetskog potencijala u ovčarstvu na području Bjelovarsko-bilogorske županije. 4.5. Uzgoj i držanje konja - Potpora za provođenje uzgojnog programa s ciljem unapređenja genetskog

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=