ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 63 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis 1407/2013 ili Uredbi de minimis 1408/2013. Članak 8. Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de minimis potpore uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. Članak 9. Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno Uredbi de minimis. Bjelovarsko-bilogorska županija (davatelj državne potpore) u obvezi je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku. Članak 10. Neprihvatljivi troškovi su troškovi PDV-a KONTROLA Članak 11. Kontrolu namjenskog korištenja sredstava Mjera 1. do 13. obavlja Povjerenstvo za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju. POVRAT SREDSTAVA Članak 12. Ukoliko Povjerenstvo za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi ustanovi nenamjensko korištenje potpore, korisnik potpore je dužan odobrena sredstva vratiti na IBAN Bjelovarsko-bilogorske županije u roku od 15 dana od dana utvrđivanja nepravilnosti, te isti neće imati pravo na dodjelu bespovratnih potpora iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije u narednih 5 (pet) godina. STUPANJE NA SNAGU Članak 13. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti: Odluka o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2018.-2021. godine ("Županijski glasnik", broj 1/18). Članak 14. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Županijskom glasniku". Provedba ove Odluke počinje dobivanjem pozitivnog mišljenja od Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. KLASA: 320-01/21-01/48 URBROJ: 2103/1-01-21-2 Bjelovar, 14. prosinca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 101. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, donijela je ODLUKU o produljenju trajanja Županijske razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije 2011. – 2021. do donošenja Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2022.- 2027. godine I Produljuje se trajanje Županijske razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije 2011. – 2021. do donošenja Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2022.-2027. godine. II Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/40 URBROJ: 2103/1-01-21-03 Bjelovar, 14. prosinca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 102. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovar-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=