ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 64 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 sko-bilogorske županije na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, donijela je ODLUKU o dopuni Odluke o likvidaciji Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. Članak 1. U Odluci o likvidaciji Regionalne Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. ("Županijski glasnik" br 8/20), iza članka 5. dodaje se novi članak 5. a, koji glasi: "Članak 5.a Određuje se da se dokumentarno i arhivsko gradivo Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. preda Javnoj ustanovi Razvojnoj agenciji Bjelovarsko-bilogorske županije kao posjedniku, koja će sukladno članku 13. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima ("Narodne novine" 61/18 i 98/19) osigurati uvjete i sredstva za čuvanje i zaštitu gradiva." Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/20-01/135 URBROJ: 2103/1-01-21-06 Bjelovar, 14. prosinca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 103. Na temelju članka 29. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99,35/08,127/19), članaka 78. i 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18, 125/19, 147/20), članaka 4 i 13. svaka 1. točke 11. Statuta Opće bolnice Bjelovar i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici, održanoj dana 14. prosinca 2021. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti na Odluku o usklađenju djelatnosti Opće bolnice Bjelovar Članak 1. Daje se suglasnost na Odluku o usklađenju djelatnosti Opće bolnice Bjelovar, donijetu na sjednici Upravnog vijeća, održanoj elektronskim putem dana 13. prosinca 2021. godine, Klasa: 021-01/21-03/24, Ur.broj: 2103-72-03-21-02. Članak 2. Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, usklađene su djelatnosti Opće bolnice Bjelovar, na način da obavlja sljedeće djelatnosti: 1. Bolničko liječenje iz djelatnosti: opće interne medicine; kardiologije; pulmologije; gastroenterologije; nefrologije; hematologije; endokrinologije i dijabetologije; neurologije; psihijatrije; pedijatrije; infektologije; ginekologije i opstetricije; opće kirurgije; abdominalne kirurgije; vaskularne kirurgije; ortopedije i traumatologije; urologije; oftalmologije i optometrije; otorinolaringologije; anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. 2. Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz djelatnosti: opće interne medicine; kardiologije; pulmologije; gastroenterologije; nefrologije; hematologije; internističke onkologije; endokrinologije i dijabetologije; infektologije; dermatologije i venerologije; fizikalne medicine i rehabilitacije; neurologije; psihijatrije; dječje i adolescentne psihijatrije; pedijatrije; opće kirurgije; plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, abdominalne kirurgije; vaskularne kirurgije; urologije; ortopedije i traumatologije; otorinolaringologije; oftalmologije i optometrije; ginekologije i opstetricije; anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine; kliničke radiologije; transfuzijske medicine; citologije; patologije. 3. Dnevne bolnice u djelatnostima: opće interne medicine; kardiologije; pulmologije; gastroenterologije; nefrologije; hematologije; endokrinologije, dijabetologije; internističke onkologije; neurologije; psihijatrije; pedijatrije, opće kirurgije; oftalmologije i optometrije; otorinolaringologije; urologije; ortopedije i traumatologije; infektologije; ginekologije. 4. Djelatnost hitne medicine u objedinjenom hitnom bolničkom prijamu. 5. Djelatnost medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike. 6. Djelatnost bolničke ljekarne. 7. Znanstveno-nastavnu djelatnost iz medicine. 8. Medicinsku rehabilitaciju. 9. Djelatnost palijativne skrbi. Sporedne djelatnosti bolnice su: 10. Djelatnost sterilnog zbrinjavanja zaraznog i potencijalno zaraznog medicinskog otpada. 11. Djelatnost boravka i prehrane.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=