ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 65 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu s danom objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103/1-01-21-117 Bjelovar, 14. prosinca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 104. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18, 125/19, 147/20), članka 15. Statuta Opće bolnice Bjelovar i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici, održanoj dana 14. prosinca 2021. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za usluge održavanja Dräger aparata Članak 1. Daje se suglasnost na Prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Ivanki Fehir-Radanović, dr. med. za sklapanje okvirnog sporazuma za razdoblje od 3 godine o javnoj nabavi robe vrijednosti 960.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.200.000,00 kn sa PDV-om, odnosno pojedinačnih ugovora na godišnjoj razini u iznosu od 320.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 400.000,00 kn sa PDV-om za predmet nabave: Za usluge održavanja Dräger aparata, donijetu na sjednici Upravnog vijeća, Klasa: 021-01/2103/20, Ur.broj: 2103-72-03-21-05, dana 28. 10. 2021. godine. Članak 2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu za 2021. godinu. Opća bolnica Bjelovar provela je Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave budući da je Dräger Medical Croatia d.o.o. jedini gospodarski subjekt koji može pružiti usluge iz članka 131. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103/1-01-21-110 Bjelovar, 14. prosinca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 105. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18, 125/19, 147/20), članka 15. Statuta Opće bolnice Bjelovar i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici, održanoj dana 14. prosinca 2021. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za medicinski potrošni materijal za imunokemiju – uređaji u najmu Članak 1. Daje se suglasnost na Prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Ivanki Fehir-Radanović, dr. med. za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi robe vrijednosti od 1.170.432,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.463.040,00 kn sa PDV-om za predmet nabave: Grupa 13.D.2. Medicinski potrošni materijal za imunokemiju – uređaji u najmu, donijetu na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 28. 10. 2021. godine, Klasa: 021-01/21-03/20, Ur.broj: 2103-72-03-21-04. Članak 2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu za 2021. godinu. Opća bolnica Bjelovar provela je Otvoreni postupak nabave. Članak 3. Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103/1-01-21-113 Bjelovar, 14. prosinca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=