ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 66 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 106. Na temel ju članka 15. stavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine" broj: 26/11, 12/12, 124/12, 48/13, 57/15 i 98/19), članka 256. Stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko – bilogorske županje na 4. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2021. godine, donijela je ODLUKU o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoprivreda Daruvar d.d. I. Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Vodoprivreda Daruvar d.d. da se na dužnost člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoprivreda Daruvar d.d. kao predstavnika Bjelovarsko – bilogorske županije imenuje Boro Vujić. II. Članovima nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke mandat traje 4 (četiri) godine od dana izbora na Skupštini trgovačkog društva Vodoprivreda Daruvar d.d. III. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/81 URBROJ: 2103/1-01-21-3 Bjelovar, 14. prosinca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 107. Na temelju članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine donijela je PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I. Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu osiguravaju se kako slijedi: DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR-REDOVNE DJELATNOSTI Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 11.966.500,00 kuna za redovnu djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar iz vlastitih sredstava, a odnose se na plaće i naknade troškova zaposlenika, kao i na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR-DECENTRALIZACIJA Županija je dužna, u okviru sredstva za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za financiranje domova za starije osobe kojima je osnivač u iznosu od 4.097.351,00 kuna i to za: - sredstva za zaposlene, - materijalne rashode, - financijske rashode, - hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabave nefinancijske imovine), - rashode za nabavu nefinancijske imovine. U proračunu Županije osigurava se razlika sredstava između ukupnih rashoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za domove za starije i nemoćne osobe. Ova se sredstva prema utvrđenoj županijskoj odluci i Popisu prioriteta za nefinancijsku imovinu, usuglašenima sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prosljeđuju mjesečno ustanovi socijalne skrbi čiji je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, odnosno Dom za starije osobe Bjelovar. SOCIJALNA SKRB-IZNAD STANDARDA Program socijalne skrbi iznad standarda u iznosu od 293.928,00 kuna odnosi se na sudjelovanje u zajedničkim projektima kao županija partner, Županijsko društvo Crvenog križa, Savjet za socijalnu skrb i izrada socijalnih planova, Sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju, Naknada za rad Povjerenstva za pružanje usluga socijalne skrbi, projekt "Za žene BBŽ" faza II, projekt Pletenica života faza II. SOCIJALNA SKRB – DECENTRALIZACIJA Županija je dužna, u okviru sredstva od 2.440.000,00 kuna, a odnosi se za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za materijalne rashode i financijske rashode centara za socijalnu skrb na svom području (Bjelovar, Daruvar, Čazma, Grešnica, Grubišno Polje), i to za:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=