ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 68 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 - troškovi rada Saveza školskih športskih društava, - tekuća pričuva. ŠPORTSKI SAVEZ INVALIDA Za rad Športskog saveza invalida Bjeloavrskobilogorske županije predviđeno je za 2022. godinu 216.600,00 kuna. Sredstva će se utrošiti na aktivnosti i natjecanja sportaša s inveliditetom. SAVEZ IZVIĐAČA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Za financiranje rada udruga izviđača Bjelovarskobilogorske županije predviđen je iznos za 2022. godinu 15.000,00 kuna. Sredstva će se utrošiti na programske aktivnosti sukladno Planu Saveza izviđača Bjelovarsko-bilogorske županije. ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BJELOAVRSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Za financiranje rada udruga Zajednice tehničke kulture Bjeloavrsko-bilogorske županije predviđen je iznos za 2022. godinu 216.600,00 kuna. Sredstva će se utrošiti na programske aktivnosti Zajednice tehničke kulture Bjeloavrsko-bilogorske županije. OSTALE AKTIVNOSTI PO ZHTJEVIMA Za razne zahtjeve športskih udruga i sportaša pojedinačno koje će biti upućene Bjelovarsko-bilogorskoj županiji tijekom 2022. godine planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna. Sredstva će se utrošiti za aktivnosti i programe sportskih udruga na području Bjelovarsko-bilogorske županije. II. Program javnih potreba u športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi sastavni je dio Proračuna Bjelovarskobilogorske županije za 2022. godinu. III. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 620-01/21-01/2 URBROJ: 2103/1-01-21-02 Bjelovar, 14. prosinca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 109. Na temelju članka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" 6/18) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, donijela je PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I. Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u školstvu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-billogorske županije za 2022. godinu kako slijedi: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE- REDOVNE DJELATNOSTI Program osnovnoškolskog obrazovanja redovne djelatnosti obuhvaća aktivnosti redovne djelatnosti osnovnih škola u iznosu od 153.942.197,00 kuna, a odnose se na vlastita sredstva korisnika, kao i na projekte: Erasmus+ KA 229 razmjena učenika i Erasmus+ Izvan zidova učionice koja su planirana u proračunu sa iznosom od 144.355,00 kuna. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZACIJA Planirana decentralizirana sredstva za osnovno školstvo planiramo u iznosu 22.655.517,00 kuna za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola, prijevoz učenika, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE – IZNAD STANDARDA Planirana sredstva u iznosu od 48.105.920,00 kuna utrošiti će se za županijska natjecanja OŠ, sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovnog stanja, besplatno ljetovanje djece, kulturne i javne djelatnosti škola, osiguranje školskih zgrada OŠ, sufinanciranje e-tehničara, ulaganje u opremu (opremanje učionica – namještaj, informatička oprema te knjige za knjižnice), dogradnja i energetska obnova ČOŠ J.A. Komenskog Daruvar, energetska obnova OŠ V. Nazora Daruvar – PŠ Frankopanska i školsko sportske dvorane na adresi Ljudevita Gaja 24, Daruvar, Veliki Zdenci i školska dvorana Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje-PŠ Veliki Zdenci, Područna škola Dapci i Područna škola

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=