ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 71 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK 112. Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 21/09) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, donijela je PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku kulturnog života i zadovoljavanju javnih potreba u kulturi na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu kako slijedi: MANIFESTACIJE U KULTURI 100.000,00 kuna Sufinanciranje i organizacija važnih kulturnih manifestacija značajnih za promociju Bjelovarsko-bilogorske županije. DANI HRVATSKOG PUČKOG TEATRA U HERCEGOVCU 25.000,00 kuna Sufinanciranje manifestacije s dugogodišnjom tradicijom koja okuplja amaterska društva hrvatskih manjinskih zajednica iz susjednih zemalja. ZAJEDNICA KULTURNO-UMJETNIČKIH UDRUGA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 100.000,00 kuna Sufinanciranje rada i programa Zajednice kulturnoumjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije koju čine 42 članice. VIJEĆE ZA KULTURU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 5.000,00 kuna Osiguravanje naknade za rad 5 članova Vijeća osnovanog sukladno Zakonu o kulturnim vijećima, uz Zakonom definiranu ulogu u sastavljanju prijedloga javnih potreba u kulturi Vijeće za kulturu sudjeluje i u evaluaciji i vrednovanju Programa javnih potreba u kulturi zaprimljenih po javnom pozivu. MATICA HRVATSKA BJELOVARSKO – BILOGORSKE ŽUPANIJE 25.000,00 kuna Sufinanciranje djelovanja Matice hrvatske Bjelovarsko – bilogorske županije. HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 50.000,00 kuna Sufinanciranje rada i aktivnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. KULTURNI CENTAR MATO LOVRAK 400.000,00 kuna Sredstva za rad ustanove za obavljanje turističkih, sportsko-rekreativnih i kulturnih djelatnosti, Kulturnog centra Mato Lovrak. Sporazumom je utvrđeno financiranje 70% od strane Bjelovarsko bilogorske županije i 30% od strane Općine Veliki Grđevac-30 posto. Ustanova je primarno osnovana radi održavanja i upravljanja SRC Kukavica, Centrom Mato Lovrak i SRC Veliki Grđevac-bazeni u sklopu kojeg je i ugostiteljski objekt. Planirana sredstva predviđena su za Plaće zaposlenika i materijalne troškove. ZAŠTITA I OČUVANJE NEPOKRETNIH SPOMENIKA KULTURE 100.000,00 kuna Sredstva namijenjena za popravke oštećenja, čišćenje, i obnovu spomenika kulture. IZDAVAČKA DJELATNOST 50.000,00 kuna Sufinanciranje izdavačkih djelatnosti od značaja za promociju županije. II. Program javnih potreba u kulturi sastavni je dio Proračuna Bjelovarsko – bilogorske županije za 2022. godinu. III. Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 612-01/2021-01/8 URBROJ: 2103/1-01-21-2 Bjelovar, 14. prosinca 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 113. Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i otklanjaju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 16/19) i članka 17. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2021. godine donosi

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=