ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 72 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 PLAN DJELOVANJA u području prirodnih nepogoda za Bjelovarsko-bilogorsku županiju u 2022. godini 1. UVOD Stupanjem na snagu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 16/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) propisani su kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih na području Republike Hrvatske, Registar šteta od prirodnih nepogoda te druga pitanja u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. Nadležna tijela za provedbu Zakona su: - Vlada Republike Hrvatske, - Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, županijska te općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, - nadležna ministarstva (ministarstva nadležna za financije; poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo; gospodarstvo; graditeljstvo i prostorno uređenje; zaštitu okoliša i energetiku; more, promet i infrastrukturu), - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prirodnom nepogodom, u smislu Zakona, smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu. Štetama od prirodnih nepogoda ne smatraju se one štete koje su namjerno izazvane na vlastitoj imovini te štete koje su nastale zbog nemara i/ili zbog nepoduzimanja propisanih mjera zaštite. Prirodnom nepogodom smatraju se: 1. potres 2. olujni i orkanski vjetar 3. požar 4. poplava 5. suša 6. tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom 7. mraz 8. izvanredno velika visina snijega 9. snježni nanos i lavina 10. nagomilavanje leda na vodotocima 11. klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta 12. druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području. Prirodna nepogoda može se proglasiti: - ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20 % vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu, ili - ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30 % prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave, ili - ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30 %. Ispunjenje ovih uvjeta utvrđuje općinsko odnosno gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Odluku o proglašenju prirodne nepogode, sukladno članku 23., stavak 1. i 2. Zakona, za općine i gradove s područja županije donosi župan na prijedlog općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika, u slučaju ispunjenja gore navedenih uvjeta. Nakon proglašenja prirodne nepogode radi dodjele novčanih sredstava za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda nadležna tijela provode sljedeće radnje: 1. prijava prve procjene štete u Registar šteta – općinsko i/ili gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, 2. prijava konačne procjene štete u Registar šteta – općinsko i/ili gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, 3. potvrdu konačne procjene štete u Registar šteta – županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, 4. dostava konačne procjene štete Državnom povjerenstvu putem Registra šteta – županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Registar šteta je digitalna baza podataka svih šteta nastalih zbog prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske. Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda su novčana sredstva ili ostala materijalna sredstva, kao što je oprema za zaštitu imovine fizičkih i/ili pravnih osoba, javne infrastrukture te zdravlja i života stanovništva, koja su potrebna za djelomičnu sanaciju štete nastale od prirodne nepogode. Novčana sredstva i druge vrste pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda na imovini oštećenika osiguravaju se iz: 1. državnog proračuna s proračunskog razdjela ministarstva nadležnog za financije 2. fondova Europske unije te 3. donacija. Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda strogo su namjenska sredstva te se raspoređuju prema postotku oštećenja vrijednosti potvrđene konačne procjene štete, o čemu u skladu sa Zakonom odlučuju nadležna tijela. Sredstva pomoći su nepovratna i namjenska te se ne mogu upotrijebiti kao kreditna sredstva niti zadržati kao prihod proračuna jedinica lokalne i područne (region-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=